Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Slovensko je ekonomicky slobodnejšie

V súčasnom období je ešte stále jedným z najvýznamnejších parametrov skvalitňovania podnikateľského prostredia odbúravanie neefektívnej byrokracie. V tejto súvislosti PAS víta výrazný posun Slovenska v rebríčku ekonomickej slobody na rok 2004. Index ekonomickej slobody každoročne zostavuje Heritage Foundation a Wall Street Journal. Jeho autori na základe analýzy empirických údajov tvrdia, že „cesta k rastu je dláždená slobodou“. Podľa aktuálnych výsledkov prieskumu zaznamenalo Slovensko najväčší posun v liberalizácii svojej ekonomiky v Európe a ôsmy na svete. Najliberalizovanejšími ekonomikami sa stali Hong Kong, Singapúr a Nový Zéland. Najmenej slobodnými sú Zimbabwe, Líbya a Severná Kórea.

Rebríček ekonomickej slobody môže byť chápaný ako hodnotenie, ktoré potvrdzuje správne smerovanie slovenskej ekonomiky a opodstatnenosť realizácie reforiem v SR. Aj napriek tomu si je PAS vedomá toho, že v podnikateľskom prostredí existuje rad nedostatkov a prekážok komplikujúcich podnikanie, na riešení ktorých sa bude aj v treťom roku svojej existencie aktívne podieľať.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.