Názory a analýzy

Analýza PAS: V kapitole Súdnictvo sa podarilo úplne naplniť iba dve odporúčania

Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) sformulovala v minuloročnej správe o stave podnikateľského prostredia v kapitole súdnictvo 8 odporúčaní, ktorých naplnenie by prispelo k efektívnejšiemu fungovaniu súdov a k zvýšeniu vymáhateľnosti práva na Slovensku. V priebehu roku 2003 sa z celkového počtu ôsmich odporúčaní podarilo úplne naplniť iba dve. Realizácia ďalších dvoch bola splnená čiastočne a až štyri odporúčania neboli realizované vôbec.

Prvým z odporúčaní PAS, ktoré sa v priebehu roka 2003 podarilo naplniť, bolo presadenie čo najrýchlejšieho využitia vyšších súdnych úradníkov pre odbremenenie sudcov od zbytočnej administratívnej činnosti. NR SR prijala v októbri 2003 zákon o vyšších súdnych úradníkoch, ktorý návrh PAS v plnej miere zapracoval do platnej legislatívy. Druhým naplneným odporúčaním bolo zníženie počtu okresných, prípadne krajských súdov. Uvedený návrh bol premietnutý do pripravovaného zákona o sídlach a obvodoch súdov z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Ministerstvo v ňom o.i. ruší 12 okresných a 2 krajské súdy, čím potvrdzuje snahu o zoštíhlenie zbytočne vysokého počtu súdov na Slovensku ako aj snahu o elimináciu slabo vyťažených, prevažne malých súdov s nízkou produktivitou.

Čiastočne sa podarilo naplniť odporúčanie ohľadom sankcionovania sudcov za závažné procesné chyby a nečinnosť, resp. zbytočné prieťahy v konaní. Novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá vstúpila do platnosti 1. novembra 2003, sprísnila disciplinárnu zodpovednosť sudcov. Sčasti bolo realizované aj odporúčanie PAS zaviesť do zákonov zásadu kontradiktórnosti konania, teda zabezpečiť, aby zodpovednosť za vykonanie predkladaných dôkazov neniesol súd, ale účastníci konania. Uvedené realizovala novela občianskeho súdneho poriadku s účinnosťou od 1. septembra 2003. Novela preniesla ťarchu dôkazného bremena vo väčšej miere na účastníkov konania, čo by malo odľahčiť sudcov od vykonávania dôkazov a čiastočne tak urýchliť celý priebeh súdneho konania.

Nasledovné odporúčania PAS sa v priebehu roka 2003 nepodarilo zrealizovať vôbec:
• Zvýšiť počet pojednávacích dní sudcov
• Zverejniť majetkové priznania sudcov ako prevenciu proti korupcii
• Presadiť myšlienku samostatnej rozpočtovej kapitoly pre celé súdnictvo
• Pripraviť nový Občiansky súdny poriadok a Trestný poriadok

Marian Driensky, manažér projektov

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.