Názory a analýzy

Analýza PAS: Zákonník práce podľa podnikateľov mierne stimuluje vytváranie nových pracovných miest

Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) realizuje od júla 2003 projekt s názvom Retrospektívne hodnotenie prijatej legislatívy. Cieľom projektu je zhodnotiť vybrané legislatívne opatrenia, ktoré nadobudli účinnosť minimálne šesť mesiacov pred okamihom hodnotenia, aby bolo možné kvalifikovane posúdiť ich vplyv na podnikateľské prostredie. Hodnotenie sa uskutočňuje prostredníctvom dotazníkového prieskumu, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú vybrané podnikateľské subjekty pôsobiace na území SR. Vo štvrtom štvrťroku 2003 mali respondenti možnosť vyjadriť svoj názor na platné znenie Zákonníka práce (ZP).

Súčasne platný Zákonník práce nadobudol účinnosť 1. júla 2003. Hlavným zámerom rozsiahlej novely (obsahovala celkovo až 209 novelizovaných bodov) bolo odstrániť viaceré nedostatky dovtedy platného Zákonníka práce, najmä zabezpečiť vyššiu flexibilitu pracovno-právnych vzťahov. Novela mala prispieť k výraznejšej deregulácii právnej úpravy pracovných podmienok a zamestnávania. Uvedené mala zabezpečiť znížením miery donucujúcich ustanovení s tým, že stanovenie konkrétnych podmienok pracovno-právnych vzťahov ponecháva na dohodu sociálnych partnerov. Nová právna úprava mala tiež rozšíriť možnosti kolektívneho vyjednávania a zrovnoprávniť postavenie zamestnancov a zamestnávateľov v prípade porušenia práv plynúcich zo vzájomných vzťahov. Zákonodarca pritom predpokladal, že novela bude stimulovať vytváranie nových pracovných miest a prispeje k zníženiu nelegálneho zamestnávania (čiernej práce).

Z prieskumu PAS vyplynulo, že novela Zákonníka práce platná od júla minulého roku predstavuje podľa podnikateľov jednoznačný prínos pre podnikateľské prostredie na Slovensku. Podnikatelia podľa vlastného vyjadrenia pocítili vyššiu flexibilitu pracovno-právnych vzťahov už aj v praxi. Respondenti vyjadrili tiež názor, že novela mierne stimuluje vytváranie nových pracovných miest. K eliminácii nelegálneho zamestnávania (čiernej práce) sa ale novele podarilo prispieť iba v minimálnom rozsahu. Po nadobudnutí účinnosti nového ZP zaznamenalo 32% respondentov mierne navýšenie mzdových nákladov. Naopak, mierne zníženie pocítilo 14 % opýtaných. Ostatné podniky zapojené do prieskumu nezaznamenali v úrovni mzdových nákladov žiadne zmeny. Prieskum realizovala PAS v januári 2004. Na prieskume sa zúčastnili manažéri z viac ako 40 vybraných podnikateľských subjektov pôsobiacich na území SR.

Marian Driensky, manažér projektov

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.