Názory a analýzy

Nový zákon o dani z príjmov bol podľa podnikateľov najlepším opatrením v minulom roku

Prieskum, ktorý pravidelne vykonáva Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) a v ktorom podnikatelia hodnotia vybrané opatrenia schválené v Národnej rade SR, ukázal, že najdôležitejším schváleným opatrením v roku 2003 bol nový zákon o dani z príjmov. Zákon, ktorý okrem iného zavádza jednotnú sadzbu dane z príjmov fyzických a právnických osôb vo výške 19 %, mal spomedzi všetkých opatrení hodnotených podnikateľmi v minulom roku aj najvyšší prínos pre podnikateľské prostredie a to vo výške 147,5 z celkových 300 možných bodov.

Podnikatelia ďalej prisúdili významný pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie integračným aktivitám Slovenskej republiky. Ratifikácia zmluvy o pristúpení k EÚ so ziskom 127,0 bodov a Ratifikácia vstupu SR do NATO so ziskom 78,2 bodov sa stali druhým resp. tretím najlepšie hodnoteným opatrením.

Najväčším sklamaním pre podnikateľov v minulom roku bolo schválenie zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca s hodnotou -50,5 bodov, ktorým sa stanovila povinnosť zamestnávateľa platiť zamestnancom prvých 10 dní pracovnej neschopnosti a to prvé 3 dni 25 % denného vymeriavacieho základu, 4. až 10. deň 55 % denného vymeriavacieho základu.

Negatívny vplyv na podnikateľské prostredie malo aj zvýšenie spotrebných daní novelou zákona o minerálnych olejoch, ktoré bolo ohodnotené -19,1 bodmi. Ďalším negatívnym opatrením bola podľa podnikateľov aj novela zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorou sa liberalizovali ceny povinného zmluvného poistenia vozidiel, s hodnotou -9,9 bodov.

č. Názov opatrenia schváleného Národnou radou SR v roku 2003

[-300;300]

1. Zákon o dani z príjmov

147,47

2. Ratifikácia Zmluvy o pristúpení k Európskej únii Národnou radou SR

127,01

3. Ratifikácia vstupu Slovenskej republiky do NATO

78,17

4. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2004

50,06

5. Zákon o obchodnom registri

46,62

6. Novela zákona o DPH (zavedenie jednotnej sadzby DPH na úrovni 19 %)

44,44

7. Zákon o sociálnom poistení

44,42

8. Novela zákona o telekomunikáciách (návrh na povinné sprístupnenie miestnych vedení dominantného operátora konkurencii, rozšírenie právomocí Telekomunikačného úradu, zjednodušenie poskytovania licencií)

42,36

9., Zákon o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci

37,92

10. Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti

29,97

11 Zákon o elektronických komunikáciách

28,47

12. Novela zákona o správe daní a poplatkov

28,14

13. Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátenie časti povinného zmluvného poistenia za obdobie dočasného vyradenia vozidla z premávky)

21,81

14. Novela stavebného zákona (presun celej pôsobnosti stavebného úradu z okresných úradov na obce)

21,71

15. Novela zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkev

19,56

16. Novela zákona o správnych poplatkoch (kataster)

10,11

17. Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

5,41

18. Zákon o obchodných reťazcoch

3,57

19. Novela zákona o spotrebnej dani z piva

0,83

20. Novela zákona o DPH (refundácia nadmerného odpočtu DPH po uplynutí 6 mesiacov od zdaňovacieho obdobia)

-1,81

21. Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (liberalizácia cien povinného zmluvného poistenia vozidiel)

-9,90

22. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov

-19,14

23. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

-50,49

Celkovo podnikatelia v minulom roku hodnotili 23 opatrení schválených v NR SR, z ktorých devätnásť malo podľa nich pozitívny prínos pre podnikateľské prostredie na Slovensku. Okrem už spomenutých to bol napríklad aj nový zákon o obchodnom registri, novela zákona o DPH, ktorou sa zaviedla rovná 19% daň, nový zákon o sociálnom poistení ale aj zákon o štátnom rozpočte na rok 2004.

Peter Lakata, projektový koordinátor PAS

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.