Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Spoplatnením vysokoškolského štúdia sa reforma školstva nekončí

Vláda urobila na svojom minulotýždňovom rokovaní dôležitý krok vpred v reforme školského systému na Slovensku a schválila zákon o študentských pôžičkách, ktorým sa od septembra spoplatní štúdium na vysokých školách. Schválením uvedeného zákona vláda naplnila jedno z ôsmich odporúčaní Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktoré boli publikované v roku 2002 v Správe o stave podnikateľského prostredia v SR v kapitole „Vzdelávanie“. Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) víta tento krok, no zároveň konštatuje, že pre komplexnú reformu školstva a ďalšie zvyšovanie kvality vzdelávania v SR je potrebné prijať niekoľko ďalších opatrení formulovaných v uvedenej správe, ktoré doposiaľ neboli naplnené.

V nadväznosti na spoplatnenie štúdia na vysokých školách je podľa aliancie dôležité zabezpečiť najmä postupný prechod od zdĺhavého jednorazového štúdia k pružnejším, kratším formám odborného vzdelávania doplňovaného v priebehu kariéry. Väčšina študijných odborov na slovenských vysokých školách je zatiaľ päťročných, čo mnoho mladých ľudí odrádza od pokračovania v štúdiu. Väčšiu váhu by preto malo získať bakalárske štúdium, na ktoré by mohli absolventi po niekoľkých rokoch praxe s lepšou predstavou o špecializácii, prípadne so štipendiom od zamestnávateľa, úspešne nadviazať. Reforma by nemala obísť ani systém výuky, kde je na viacerých vysokých školách potrebné zredukovať rozsah vyžadovaných vedomostí a vo väčšej miere rozvíjať schopnosti ich praktického využitia. Namiesto všeobecného a veľmi teoretického vzdelávania je potrebné klásť väčší dôraz na špecifické a praktické odborné vzdelávanie.

Ďalší priestor na zvyšovanie kvality a efektívnosti vzdelávania vidí PAS v intenzívnejšom dialógu medzi podnikateľským sektorom a školstvom. Ponuku študijných odborov na stredných a vysokých školách by bolo možné aktuálne prispôsobovať potrebám podnikateľského sektoru a zabezpečiť tak výrazne vyššiu úspešnosť uplatnenia absolventov jednotlivých odborov na trhu práce ako aj vyššiu spokojnosť zamestnávateľov s ich kvalifikáciou. Uvedené možno podporiť tiež zlepšením možností medziodborového štúdia, kde je potrebné administratívne zjednodušiť a vo väčšej miere rozvíjať kombinovateľnosť rôznych študijných odborov podľa preferencií študentov, ako aj podľa požiadaviek ich potenciálnych zamestnávateľov.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.