Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Ekonomika Slovenskej republiky sa dostáva do ďalšej vývojovej fázy

Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) víta rozhodnutie automobilky KIA investovať na Slovensku. Súčasne však považuje túto udalosť za zavŕšenie jednej etapy vývoja našej ekonomiky. Na začiatku 90-tych rokov bolo potrebné pritiahnuť do krajiny zahraničné investície, a to aj za cenu relatívne veľkých dotácií. Ich obrovské a odborníkmi uznávané pozitívum spočívalo predovšetkým v tom, že robili našej krajine reklamu, vysielali do zahraničia aj dovnútra signál, že Slovensko je na ceste budovania modernej demokratickej a trhovej ekonomiky. Nezanedbateľným prínosom bolo, že prinášali zároveň vyspelú podnikateľskú a zamestnaneckú kultúru, ktorú by sme inak museli vytvárať dlhé desaťročia. Postupne sa však začína situácia meniť a Slovensko sa dostáva do fázy vývoja, v ktorej sa užitočnosť zahraničných a domácich investícií začína postupne zbližovať. Vstupujeme do EÚ a nik už nepochybuje o základoch našej geopolitickej orientácie. Chápanie podstaty trhovej ekonomiky sa rozšírilo na úroveň takmer bežnú vo vyspelých krajinách. PAS preto do budúcnosti požaduje od vlády vypracovávanie a zverejňovanie kvalitných analýz prínosu zahraničných investícií, ktoré by sa mali stať nevyhnutnou podmienkou potrebnou pri posudzovaní veľkosti investičných stimulov. Pri ich posudzovaní bude nevyhnutné prihliadať tiež na diverzifikáciu sektorového rizika, nakoľko prílišná orientácia na automobilový priemysel by mohla byť z dlhodobého hľadiska nebezpečná. Cieľom je pokračovať vo vytváraní takých podmienok, v ktorých význam štátnej pomoci bude postupne klesať v závislosti od rastúcej kvality podnikateľského prostredia na Slovensku.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.