Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Treba zlepšiť vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva

Nízka vymáhateľnosť práva a nedostatočná funkčnosť súdnictva je dlhodobo najväčšou prekážkou zvyšovania kvality podnikateľského prostredia. Uvedené zistenie dokumentujú viaceré prieskumy a analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska – stálej konferencie CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS), okrem iného aj Index podnikateľského prostredia, ktorým PAS pravidelne monitoruje vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku. Najnovšie tieto zistenia potvrdzuje aj nová štúdia Svetovej banky, ktorú začiatkom marca v Bratislave prezentoval jej viceprezident, Michael Klein. Podľa tohto zdroja trvá vymáhanie kontraktu na Slovensku 420 dní, hoci napríklad v Litve iba 74 dní. Proces bankrotu (riešenie nesolventnosti) zaberie na Slovensku 4,8 roka, pričom v Litve len 1,2 roka. Podľa platného zákona o konkurze a vyrovnaní by mal konkurz na Slovensku v zásade trvať najviac 18 mesiacov. S prekročením uvedenej lehoty však zákon nespája žiadne právne dôsledky, a tak sa v praxi často porušuje. Ministerstvo spravodlivosti SR predstavilo síce v marci návrh nového zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2005. Návrh zákona však upúšťa aj od súčasnej 18-mesačnej lehoty a po novom nestanovuje žiadne časové obmedzenie, ktoré by limitovalo dĺžku trvania konkurzu.

Jedným zo základných prvkov dlhodobého hospodárskeho rastu je ochrana súkromného vlastníctva. Tá nie je možná bez existencie efektívnej legislatívy a kvalitného súdnictva schopného vymáhať zmluvné záväzky pružne a spravodlivo. PAS preto vyzýva vládu SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a ostatné kompetentné orgány na realizáciu systémových zmien v súdnictve, ktoré by dnešný neúnosný stav odstránili. Legalizáciu prieťahov na súdoch prostredníctvom odstránenia zákonných lehôt PAS za takéto opatrenie nepovažuje.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.