Názory a analýzy

Analýza PAS: Právny a regulačný rámec nedostatočne prispieva ku zlepšovaniu kvality podnikateľského prostredia

Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) sa už od svojho vzniku v novembri roku 2001 snaží aktívne prispievať k formovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Za týmto účelom PAS iniciovala pri svojom vzniku aj skonštruovanie Indexu podnikateľského prostredia (IPP). Jeho základom je pravidelné hodnotenie podnikateľov o zmenách v podnikateľskom prostredí na Slovensku na štvrťročnej báze.

Index IPP má tri hodnotiace kategórie obsahujúce 10 položiek. Prvou je sledovanie vývoja právneho a regulačného prostredia na Slovensku. Ďalšia kategória zahŕňa vplyvy ostatných vonkajších makroekonomických faktorov na podniky a posledná zohľadňuje príspevok samých podnikov k vývoju podnikateľského prostredia. Aj keď index IPP, zo súčasnou hodnotou 110,6 bodu, počas svojej existencie ešte nezaznamenal pokles, práve vývoj právneho a regulačného rámca znamená pre neho najväčšiu hrozbu, čo dokazuje práve výrazné zaostávanie tejto kategórie za hodnotou indexu IPP.

Kategória právneho a regulačného rámca indexu IPP so súčasnou hodnotou 98,93 je výrazne ovplyvňovaná najmä vývojom týchto položiek:

Funkčnosť politického systému – v hodnoteniach podnikateľov už od parlamentných volieb v roku 2002 prevažovala výraznú spokojnosť s funkčnosťou politického systému, ktorá súvisela najmä s očakávaniami naštartovania dôležitých reforiem, vstupom do EÚ a NATO. Po odchode niektorých poslancov z koalície a strate parlamentnej väčšiny sa však rast tejto položky v druhom štvrťroku roka 2003 zastavil a následne v posledných troch štvrťrokoch zaznamenal pokles až o 11,2%. Vďaka týmto poklesom sa vnímanie politickej stability zo strany podnikateľov vrátilo približne na úroveň pred voľbami v roku 2002.

Vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva – napriek snahám Ministerstva spravodlivosti o zreformovanie súdnictva na Slovensku, ostáva hodnotenie súdnictva naďalej najhoršie hodnotenou položkou v indexe, pričom v posledných štvrťrokoch sa jej intenzita poklesu nijako nespomalila a od parlamentných volieb v septembri 2002 klesla už o 8,2%. Podľa názorov podnikateľov je pokrok v tejto oblasti minimálny a problémy týkajúce sa dĺžky súdnych konaní, procesných prieťahov, či úrovne korupcie v súdnictve, stále aktuálne. Nespokojnosť podnikateľov so situáciou v súdnictve potvrdzuje svojím poklesom aj ďalšia sledovaná položka „uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom“, ktorá od volieb klesla o 3,1%.

Zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov – táto, dlhodobo negatívne hodnotená položka, je druhou najhoršie hodnotenou položkou indexu IPP, pričom len za posledný rok klesla o 7,2%. Neustála novelizácia aj nedávno schválených zákonov je podľa podnikateľov totiž stále bežnou praxou a spôsobuje neprehľadnosť a komplikovanosť právnych predpisov.

Obchodná a pracovnoprávna legislatíva – položka zaznamenala od štvrtého štvrťroka 2002, kedy bol predložený a schválený nový Zákonníka práce, nárast o 14,8%. Podnikatelia tak pripisujú tomuto opatreniu výrazne pozitívny vplyv, pričom k tomu prispeli aj ďalšie zmeny najmä v oblasti obchodnej legislatívy.

Legislatíva upravujúca dane, odvody, poplatky, investície – už tretí štvrťrok po sebe bola táto položka hodnotená podnikateľmi v rámci celého indexu IPP najlepšie, pričom len za posledné dva štvrťroky dosiahla rast o 14% a stala sa tak druhou najlepšie hodnotenou položkou v rámci indexu. Reformu daňovej sústavy tak podnikatelia hodnotia naozaj pozitívne a veľkou mierou prispieva k rastu kategórie právneho a regulačného rámca ako aj celého indexu IPP.

Funkčnosť štátnych inštitúcií (kataster, daňové úrady, …) – táto položka, ktorá už tri štvrťroky po sebe nepoklesla, zaznamenala v poslednom hodnotenom štvrťroku prvý krát výraznejší nárast a to o 2,61% na celkovú hodnotu 104,6 bodu. Podnikatelia tak kladne hodnotia zmeny, ktoré priniesol nový zákon o obchodnom registri alebo aj novela zákona o správnych poplatkoch.

Vývoj jednotlivých položiek v rámci právneho a regulačného rámca indexu IPP poukazuje na to, v ktorých oblastiach dosiahlo Slovensko za posledné roky výrazné zlepšenie a v akej miere to podľa podnikateľov prispelo k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Súčasne však poukazuje aj na slabé stránky, na ktoré by sa mali tvorcovia hospodárskej politiky zamerať.

Peter Lakata, koordinátor projektov PAS

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.