Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Návrh Zákona o miestnych daniach obsahuje vážne nedostatky

PAS má výhrady voči súčasnému zneniu návrhu Zákona o miestnych daniach, ktorým sa má umožniť obciam samostatne stanovovať výšku dane z nehnuteľností. Návrh zákona obsahuje nedostatky, ktoré môžu poškodiť nielen už etablované podnikateľské subjekty, ale aj celé podnikateľské prostredie. Vzhľadom na neexistenciu limitov a regulačných mechanizmov pri stanovovaní sadzby dane z nehnuteľností existuje reálne hrozba zneužitia tohto zákona zo strany samospráv vo forme neodôvodneného zvýšenia tejto dane a to najmä v prípadoch už existujúcich finančne mimoriadne náročných investícií. Táto skutočnosť by sa odrazila v zneistení investičných zámerov podnikateľov, k možnému odchodu investorov zo Slovenska, ako aj k celkovému zhoršeniu podnikateľského prostredia.

PAS v princípe súhlasí so systémom dane z nehnuteľností, v rámci ktorého môžu samosprávy ovplyvňovať výšku sadzby dane. Daňová konkurencia vytvára totiž účinný tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov. PAS však žiada, aby bol legislatívny proces prerušený, kým do návrhu predmetného zákona nebudú zapracované prechodné ustanovenia a regulačné mechanizmy brániace zneužívaniu postavenia miestnej samosprávy voči subjektom, ktorých investičné zámery už boli realizované.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.