Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Sociálny dialóg nemusí byť upravený zákonom

Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) súhlasí s názorom, že tripartitný dialóg v jeho dnešnej podobe je neefektívny a nespĺňa úlohu, na ktorú bol zriadený. PAS sa nazdáva, že pri ovplyvňovaní tvorby legislatívy a zmien v podnikateľskom prostredí ide predovšetkým o obsah a nie o formu, akou sa to uskutočňuje. PAS je presvedčená že presadzovanie záujmov podnikateľov je možné aj mimo tripartity a že týmto spôsobom sa to dá robiť efektívnejšie, než cez oficiálne štruktúry

Sociálny dialóg je v súčasnosti na Slovensku upravený formou zákona. PAS súhlasí s myšlienkou jeho zrušenia, nakoľko konštruktívny sociálny dialóg môže fungovať len v prípade, ak vychádza z dobrovoľného rozhodnutia a záujmu sociálnych partnerov rokovať. V demokratickom systéme vláda po voľbách preberá zodpovednosť za ďalší vývoj krajiny. Je preto neprípustné aby jej zákon nariaďoval rokovať o pripravovaných zákonoch s partnermi, ktorí neboli občanmi volení a nenesú voči občanom žiadnu zodpovednosť. Legislatíva aj bez zákona o tripartite naďalej umožní záujmovým združeniam aktívne zasahovať do legislatívneho procesu a to nielen v rámci pripomienkového konania, ale aj prostredníctvom verejných diskusií a pracovných stretnutí a tak budú môcť svojimi myšlienkami a podloženými argumentmi ovplyvňovať legislatívny proces počas celého jeho priebehu. Sociálny dialóg by však v budúcnosti mal prebiehať výlučne na základe dobrovoľnej dohody medzi sociálnymi partnermi. Vo vzťahoch na podnikovej úrovni PAS uprednostňuje priamy dialóg medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, a to bez účasti vlády. Aj z tohto hľadiska je existencia súčasnej tripartity neopodstatnená.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.