Názory a analýzy

Analýza PAS: Podnikatelia vidia budúcnosť optimistickejšie

Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v minulom roku vzrástla. Dokumentuje to mierny posun Slovenska smerom nahor v rebríčku konkurencieschopnosti, ktorý Svetovému ekonomickému fóru (SEF) na Slovensku pomohla zostaviť Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).

V Správe o globálnej konkurencieschopnosti za rok 2003 obsadilo Slovensko spomedzi 102 hodnotených krajín 43. priečku. I keď sa nachádza v prvej polovici rebríčka, z krajín Európskej únie mu patrí predposledná priečka. Reformy začaté v minulom roku však otvárajú Slovensku cestu pre postupné zlepšovanie svojej pozície. Ostatný dotazníkový prieskum, na základe ktorého SEF vytvorí a následne zverení rebríčky konkurencieschopnosti za rok 2004, indikuje zlepšenia vo väčšine oblastí slovenského podnikateľského prostredia.

Podľa výsledkov prieskumu, ktorý pre SEF realizovala PAS v apríli 2004, zaznamenali na Slovensku najvýraznejšie zlepšenia oblasti týkajúce sa daní a pracovného práva. Kým v roku 2003 sa slovenským podnikateľom zdal daňový systém veľmi zložitý, v tomto roku sa jednoznačne priklonili k názoru, že došlo k jeho zjednodušeniu a sprehľadneniu. V prieskume tiež potvrdili tézu daňovej reformy, že súčasné daňové zaťaženie nepotláča motiváciu k vyšším pracovným výkonom.

Novela Zákonníka práce platná od júla minulého roku predstavuje podľa podnikateľov jednoznačný prínos pre podnikateľské prostredie na Slovensku. Podnikatelia podľa vlastného vyjadrenia pocítili vyššiu flexibilitu pracovno-právnych vzťahov už aj v praxi. Vyjadrili tiež názor, že novela mierne stimuluje vytváranie nových pracovných miest.

Zaujímavým zistením bolo, že hoci sa prístup k financovaniu podľa vyjadrení podnikateľov zlepšuje, v prieskume bol ohodnotený ako štvrtý najproblematickejší faktor podnikania na Slovensku. Podmienky pre získavanie úverov sa síce zjednodušujú, ale ostatné formy financovania (s výnimkou lízingu) ešte nie sú dostatočne rozvinuté. Rozvinutosť finančného trhu v Slovenskej republike je stále pod úrovňou celosvetového priemeru a v uplynulých dvanástich mesiacoch nezaregistrovali podnikatelia žiadne zmeny k lepšiemu.

Pri niektorých dlhodobo problematických oblastiach slovenského podnikateľského prostredia boli v tomto roku zaznamenané mierne zlepšenia. Týka sa to napríklad procedúry zakladania podnikov, kde zlepšenie možno jednoznačne pripísať novému zákonu o obchodnom registri. K miernemu zlepšeniu došlo aj v oblasti štátnej podpory rozvoja informačných technológií, a to najmä zásluhou platnej legislatívy upravujúcej elektronický obchod a elektronický podpis. Relatívne menšej kritike oproti minulému roku bolo podrobené súdnictvo, kde sa mierne zlepšilo vnímanie nezávislosti súdnictva od vplyvov politických a iných záujmových skupín.

Za posledných dvanásť mesiacov sa podľa názoru respondentov prehĺbilo zaostávanie domáceho výskumu a vývoja za vyspelými krajinami sveta. Kvalitou vedecko-výskumných inštitúcií sa síce približujeme celosvetovému priemeru, no v rebríčku 102 hodnotených krajín nám v tejto oblasti patrí až 59. priečka. Objem peňazí, ktoré slovenské podniky vynakladajú na výskum a vývoj sa v uplynulom období zmenšil a nastal tiež mierny útlm v spolupráci medzi podnikateľským sektorom a univerzitami. Slovenské podniky však tento stav vyvažujú intenzívnejším importovaním a licencovaním nových technológií zo zahraničia.

V skupine najproblematickejších faktorov podnikania na Slovensku sa v roku 2004 na prvých troch miestach umiestnili byrokracia, korupcia a nedostatočná úroveň infraštruktúry. Aj napriek tomu sú slovenskí podnikatelia optimisticky naladení a domnievajú sa, že slovenská ekonomika zaznamená v nasledujúcom období rýchly rast. Tento názor potvrdzujú nielen štatistické čísla ale tiež vyjadrenia renomovaných medzinárodných inštitúcií.

Do tohtoročného dotazníkového prieskumu sa zapojilo 62 vybraných manažérov z celého Slovenska, ktorí odpovedali na viac ako 200 otázok komplexne mapujúcich ekonomiku a podnikateľské prostredie Slovenskej republiky. Výsledky prieskumu naznačili, že až 67 % hodnotených oblastí si oproti minulému roku zlepšilo svoje hodnotenie a možno teda očakávať, že Slovensko sa v rebríčkoch pripravovanej Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2004 – 2005 opäť o niečo priblíži ekonomicky vyspelým krajinám sveta.

Zdroj: Svetové ekonomické fórum – Správa o globálnej konkurencieschopnosti 2003 – 2004, Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS)

Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.