Názory a analýzy

Stanovisko PAS k vývoju verejných financií

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) registruje pozitívny vývoj v oblasti príjmov štátneho rozpočtu počas prvého polroka 2004 a opätovne vyzýva Ministerstvo financií SR (MF SR), aby verejne deklarovalo, akým spôsobom použije prebytočné príjmy. PAS nepovažuje za systémové priebežné prerozdeľovanie finančných prostriedkov medzi jednotlivé rezorty, ktoré ide nad rámec sumy dohodnutej v zákone o štátnom rozpočte na rok 2004. Vláda SR by mala vyvinúť intenzívnejší tlak na zlepšenie činnosti štátnej správy a inštitúcií financovaných zo štátneho rozpočtu, aby sa reformnými krokmi obmedzili neefektívne náklady spojené s ich fungovaním. Štátny rozpočet pre rok 2004 bol koncipovaný ako deficitný a preto PAS navrhuje, aby sa príjmové prebytky prioritne použili na zníženie schodku verejných financií, prípadne na zníženie verejného dlhu, ktorý v závere roka 2003 dosiahol výšku 512,1 mld. Sk.

PAS pred spustením daňovej reformy súhlasila s opatrným prístupom MF SR pri stanovovaní sadzieb dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty, nakoľko pred radikálnou zmenou daňového systému, nebolo možné jednoznačne predpovedať vývoj plnenia štátneho rozpočtu v roku 2004. Zároveň požadovala pripraviť model pre kvantifikáciu úspešnosti daňovej reformy, na základe ktorej by bolo možné vykonať úpravy sadzieb jednotlivých daní, aby daňové zaťaženie na Slovensku nebolo zbytočne vysoké. S ročným odstupom možno skonštatovať, že priebežný vývoj štátneho rozpočtu potvrdzuje správnosť ekonomických reforiem v SR a je pravdepodobné, že v závere roka vznikne priestor pre zníženie daňového zaťaženia. PAS preto plne podporuje myšlienku adekvátneho zníženia daní v budúcom roku, ktoré bude brať ohľad na stabilitu verejných financií a plán postupného znižovania ich deficitu, čím by podnikateľské prostredie na Slovensku získalo ďalší stimul, zvyšujúci jeho kvalitu.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.