Názory a analýzy

Väčšina podnikateľov by preferovala výraznejšie zníženie priamych daní

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) uskutočnila v rámci svojho projektu zameraného na retrospektívne hodnotenie prijatej legislatívy prieskum medzi vybranými podnikateľmi, zameraný na zhodnotenie daňovej reformy realizovanej Ministerstvom financií SR.

Prieskum sa zameral najmä na dva kľúčové právne predpisy prijaté NR SR v priebehu minulého roka – nový zákon o dani z príjmov a nový zákon o dani z pridanej hodnoty. Zákon o dani z príjmov, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2004 bol samotným zákonodarcom označený za hlavný pilier daňovej reformy na Slovensku. Zákon v prvom rade zaviedol rovnú, 19 %-tnú daň z príjmov tak právnických, ako aj fyzických osôb. Pri fyzických osobách sa tak odstránilo dovtedajšie progresívne zdaňovanie v rôznych pásmach od 10% až do 38% a právnickým osobám sa sadzba dane znížila z dovtedajších 25 %. Výpadok príjmov štátneho rozpočtu by pritom podľa zásady presunu váhy z priamych daní na dane nepriame malo kompenzovať zjednotenie sadzieb DPH na 19 %. Nový zákon zrušil tiež paušálnu daň určenú pre malých podnikateľov a zaviedol namiesto nej 25% paušálne výdavky, ktoré si živnostníci môžu odpočítať zo svojich príjmov pred zdanením.

V rámci eliminácie dvojitého priameho zdanenia zákon o dani z príjmov zrušil zdaňovanie dividend a podielov na zisku, keďže právnické osoby už raz odvedú 19 %-tnú daň z príjmu. Zákon ponechal v platnosti inštitút daňovej asignácie, podľa ktorého môže daňovník darovať 2% zo zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii na verejnoprospešné účely. Zákon tiež v záujme sprehľadnenia a zjednodušenia celého systému, ako aj v záujme zúženia priestoru pre daňové špekulácie zrušil veľký počet z dovtedy platných výnimiek a oslobodení od daňových povinností.

Prieskum, ktorý PAS realizovala v júli 2004 ukázal, že podnikatelia hodnotia daňovú reformu ako jednoznačný prínos pre podnikateľské prostredie. Zákon o dani z príjmov a zákon o DPH dostali dokonca v tejto otázke od respondentov historicky najvyšší rating od samotného spustenia projektu. Podnikatelia tiež vyjadrili názor, že novej daňovej legislatíve sa podarí zredukovať daňové úniky a špekulácie. So základným princípom daňovej reformy, teda s presunom daňového zaťaženia z priamych daní na nepriame, vyjadrila opäť väčšina respondentov súhlas.

V závere prieskumu mali podnikatelia možnosť vyjadriť sa tiež k možnému zníženiu daňového zaťaženie v prípade, že by na to priaznivá bilancia štátneho rozpočtu vytvorila priestor. Tu už odpovede respondentov vykazovali značnú odlišnosť v závislosti od toho, ktoré dane by mali byť znížené. 60% účastníkov prieskumu by preferovalo výraznejšie zníženie priamych dani (daň z príjmu) na úkor nižšieho zníženia, resp. zachovania nepriamych dani na ich súčasnej úrovni. Naopak, 23% podnikateľov by presadzovalo výraznejšie zníženie daní nepriamych (DPH, spotrebné dane) na úkor zachovania priamych daní na ich súčasnej úrovni. 17% respondentov by bolo za rovnaké (50:50) pomerné zníženie priamych aj nepriamych daní.

Marian Driensky, projektový manažér PAS

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.