Názory a analýzy

Transparentnejšie poskytovanie štátnej pomoci pre investorov

V Slovenskej republike doposiaľ chýbali jasné pravidlá v oblasti poskytovania štátnej pomoci investorom. Aj keď existuje legislatíva, ktorá túto oblasť upravuje, jej nejednotnosť a vnútorná rozporuplnosť majú za následok, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) mnohokrát nedokáže poskytnúť potenciálnemu investorovi dostačujúce informácie. SARIO a Ministerstvo hospodárstva sa preto rozhodli vypracovať návrh materiálu s názvom Pravidlá pre oblasť poskytovania štátnej pomoci. Hlavným cieľom bolo stanovenie jasnej stratégie a princípov v oblasti poskytovania štátnej pomoci investorom.

Výška štátnej pomoci by sa mala posudzovať podľa lokalizácie investície a odvetvia, v ktorom bude podnik pôsobiť. Pravidlá rozdeľujú územie Slovenskej republiky na 3 zóny a pre každú zónu stanovujú iný strop podpory podľa miery nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch. Prínosom tohto rozdelenia je fakt, že zohľadňuje špecifiká a potreby jednotlivých regiónov a najmä zvyšuje motiváciu investovať v ekonomicky zaostalejších regiónoch Slovenska. Sektorové členenie zasa umožňuje poskytnúť vyššie percento štátnej pomoci investorom pôsobiacim v odvetviach, ktoré sú pre Slovenskú republiku prioritné. Ide o odvetvia vytvárajúce vysokú pridanú hodnotu a zamestnávajúce najmä vysoko kvalifikované pracovné sily (informačné technológie, biotechnológie, vývojové centrá). Cieľom vlády je pritiahnuť na Slovensko sofistikované investície, čo možno hodnotiť kladne. Jednoznačným pozitívom stanovenia stropov podpory je skutočnosť, že sa zabráni vzniku politických sporov, akých sme boli svedkami medzi Ministerstvom financií a Ministerstvom hospodárstva pri schvaľovaní výšky investičných stimulov pre Kia Slovensko.

Štátna pomoc môže byť poskytnutá vo forme finančného grantu, úľavy na dani z príjmov právnických osôb, príspevku na novovytvorené pracovné miesta alebo príspevku na rekvalifikáciu. Dôraz sa kladie viac na poskytovanie príspevku na rekvalifikáciu a finančného grantu ako na poskytovanie daňových úľav. To je vo vzťahu k občanom spravodlivejšie, keďže sa dá presne zistiť aká časť výdavkov štátneho rozpočtu (a zároveň časť daní občanov) a v akej forme išla na podporu investícií. Pozitívom príspevku na rekvalifikáciu je podpora najmä sofistikovaných investičných projektov. Firmám prijímajúcim túto pomoc to zároveň umožní rozvoj ľudských zdrojov.

Doposiaľ chýbali v procese schvaľovania výšky a formy štátnej pomoci pre investorov jasné procesné pravidlá zainteresovaných štátnych inštitúcií. Navrhovaný materiál sa snaží tento problém riešiť. Taktiež určuje zainteresovanosť a koordináciu inštitúcií ako aj časový rámec pri plnení úloh spojených s poskytovaním štátnej pomoci. Najväčším prínosom je stanovenie časového limitu pri pripomienkovaní výšky a formy štátnej pomoci pre jednotlivé investície na úrovni ministerstiev v rámci medzirezortného konania. Pripomienkové konanie má trvať maximálne 5 pracovných dní od podania potrebných informácií o investíciách zo strany SARIO. Tieto opatrenia zvyšujú transparentnosť a urýchľujú celý proces. Istým negatívom je skutočnosť, že navrhovaný materiál presne nešpecifikuje postupnosť krokov, ktoré by mal investor dodržať pri žiadaní o poskytnutie štátnej pomoci. Potrebné by bolo azda aj vytvorenie príručky pre potenciálnych investorov, v ktorej by sa dozvedeli všetky potrebné informácie o podmienkach poskytovania štátnej pomoci v Slovenskej republike. Pravidlá sprehľadňujú a urýchľujú proces poskytovania štátnej pomoci pre investorov, čo by mohlo posilniť konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti lákania zahraničných investícií, či už z hľadiska ich objemu alebo výšky vytvorenej pridanej hodnoty.

Andrej Gyén, Podnikateľská aliancia Slovenska

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.