Názory a analýzy

O mediácii majú podnikatelia málo informácií

Funkčnosť súdnictva a vymáhateľnosť práva patria podľa vyjadrení podnikateľov k najväčším bariéram v podnikateľskom prostredí na Slovensku. Neefektívnosť a zahltenosť súdov súdnou a administratívnou agendou spôsobujú, že riešenie súdnych sporov často prekračuje časový horizont jedného roka. Hoci podnikatelia majú možnosť využívať aj rôzne formy mimosúdneho riešenia sporov, prax ukazuje, že tieto spôsoby sú využívané len v malej miere. Jednou z možností mimosúdneho riešenia sporu je mediácia.

Mediácia je charakterizovaná ako dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba –mediátor – pomáha sporiacim sa stranám, aby samy vyriešili svoj spor nekonfrontačne, na báze vzájomného kompromisu. Má nesporné výhody predovšetkým pre podnikateľské subjekty, keďže spravidla vedie k vyhnutiu sa dlhému súdnemu konaniu a náklady s ňou spojené sú oveľa nižšie a dajú sa ľahšie predvídať. Predovšetkým však ide o druh konania, ktoré nepoškodzuje dobré meno podnikateľa a aj preto predstavuje najbežnejšiu formu mimosúdneho vyrovnania vo viacerých krajinách Európskej únie.

Na Slovensku je mediácia upravená vlastným zákonom, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2004. Zámerom predkladateľov zákona bolo formálne upraviť výkon mediácie, jej základné princípy, organizáciu a účinky a vytvoriť tak lepšie predpoklady pre jej využívanie v praxi. Ako sa na mediáciu a jej zákonnú úpravu pozerajú podnikatelia, zisťovala Podnikateľská aliancia Slovenska vo svojom nedávnom prieskume, uskutočnenom v rámci projektu retrospektívneho hodnotenia prijatej legislatívy. Z radov podnikateľov až 81 % posúdilo zákon ako opatrenie s pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie. V prípade ochoty druhej strany by viac ako polovica respondentov dala pri riešení sporov prednosť mediácii pred súdnym konaním. Podnikatelia tak vidia v zavedení zákona prínos a inštitút mediácie vnímajú pozitívne. Hlavným problémom v súčasnosti však naďalej zostáva nízka rozšírenosť tejto formy urovnávania sporov zapríčinená nedostatkom informácií. V prieskume až 21 % podnikateľov uviedlo, že o takomto spôsobe riešenia sporu nemajú žiadne informácie. 61 % opýtaný má o mediácii čiastočné informácie, no ich úroveň však momentálne nepostačuje na jej efektívne využitie v praxi. Dostatok informácií má iba 18 % podnikateľov. Vysoké percento nedostatočne informovaných podnikateľov nasvedčuje tomu, že podnikatelia doteraz nemali výraznejšiu motiváciu doplniť si informácie o mediácii, nakoľko na Slovensku stále pretrváva istý konzervativizmus riešiť spory súdnou cestou. Momentálnym hendikepom je aj neexistencia tradície riešenia sporu takýmto spôsobom.. Vďaka výhodám, ktoré so sebou mediácia prináša, je však pravdepodobné, že s rastúcou kvalitou podnikateľskej kultúry na Slovensku si tento inštitút urovnávania sporov nájde v praxi dostatočný priestor na to, aby mohol plnohodnotne plniť svoju funkciu.

Gabriel Machlica, Podnikateľská aliancia Slovenska

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.