Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Odloženie liberalizácie služieb brzdí hospodársky rast EÚ

Podnikateľská aliancia Slovenska nesúhlasí so stiahnutím návrhu smernice EÚ o liberalizácii služieb z ďalšieho legislatívneho procesu EÚ. Obmedzovanie slobody poskytovania služieb v rámci jednotného európskeho trhu PAS vníma ako jednu z prekážok zrýchlenia ekonomického rastu únie.

Je paradoxné, že proti schváleniu tejto smernice sa ostro postavili najmä predstavitelia tých krajín, ktorých obyvatelia by z nej pocítili najväčšie benefity v podobe zlacnenia služieb. Nedotknuteľná ochrana pseudosociálneho modelu viacerých západných krajín, ktorá spočíva v ochrane pracovníkov a trhu práce, sa deje na úkor dynamiky rastu EÚ. Možnosti na prepracovanie návrhu smernice, po ktorom predstavitelia spomenutých krajín volajú, sú pritom značne obmedzené Európskymi dohodami, ktoré ustanovili voľný cezhraničný pohyb služieb už v roku 1986. Tieto dohody zároveň umožňujú jednotlivým podnikom poskytujúcim služby obrátiť sa na Európsky súdny dvor a žiadať odškodnenie v prípade, ak sa pri podnikaní cítia byť obmedzované predpismi cieľových krajín. Návrh smernice o liberalizácii služieb sa v podstate snažil predísť takýmto žalobám a odstrániť komplikácie voľného pohybu služieb vo všetkých krajinách EÚ naraz. Princíp krajiny pôvodu, ktorý bol hlavným kameňom úrazu rokovaní o predmetnej smernici, je jedným zo základných princípov fungovania jednotného vnútorného trhu, ktorý bol v EÚ zavedený už v januári 1993, no v praxi stále funguje iba s ťažkosťami a množstvom výnimiek. Voľný trh služieb by vyostril konkurenciu, znížil ceny služieb, vzrástla by spotreba a naštartoval by sa ekonomický rast, nakoľko služby v súčasnosti tvoria až 65 percent HDP únie. Vytvorením otvorenej konkurencie by sa tak vytvorili podmienky pre reálne napĺňanie cieľov Lisabonskej stratégie.

PAS oceňuje kritický postoj vlády Slovenskej republiky k stiahnutiu návrhu smernice. Zároveň ju vyzýva, aby hľadala spojencov pri presadzovaní krokov, ktoré budú viesť k otvoreniu trhu so službami v Európskej únii. PAS je presvedčená, že liberalizácia v tejto oblasti pomôže nielen novým členským krajinám EÚ, ale podporí rozvoj celého zoskupenia.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.