Názory a analýzy

Miera splnenie predvolebných požiadaviek PAS v prvej polovici volebného obdobia (Audit WishListu 2002)

Wish list 2002 bol predložený Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS) politickým stranám v období pred voľbami do Národnej rady, ktoré sa konali v septembri 2002. PAS vtedy vyzval politické strany, aby jasne deklarovali svoj postoj k jednotlivým bodom Wish listu. Počas rokov 2003 a 2004 sa na Slovensku udiali významné zmeny vo viacerých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. V období šiestich mesiacov od polčasu volebného obdobia tak bolo možné zhodnotiť praktické dopady týchto opatrení na spoločnosť a podnikateľské prostredie. PAS sa preto rozhodla zhodnotiť, do akej miery boli jej predvolebné požiadavky naplnené a ako podnikatelia vnímajú výsledky práce vlády SR a parlamentu vykonanej v prvej polovici volebného obdobia.

Požiadavky PAS

Miera naplnenia požiadaviek (v %)

1. Poskytnutie záruk na vykonanie krokov potrebných na vstup Slovenskej republiky do EÚ a NATO a na zabezpečenie zodpovedajúceho zastúpenia SR v týchto zoskupeniach.

89,3

2. Dosiahnutie vyššej kvality, stability a jednoznačnosti právnych predpisov, čím by sa znížili možnosti ich zneužívania vo forme korupcie, svojvôle a subjektivizmu.

60,0

3. Razantné a jednoznačné kroky zamerané na zvýšenie nedostatočnej vymáhateľnosti práva, skvalitnenie práce súdov a polície.

42,9

4. Zefektívňovanie úlohy štátu v ekonomike, redukcia neefektívnych a nadbytočných kapacít štátnych inštitúcií, zníženie byrokracie a skvalitnenie práce týchto inštitúcií.

51,4

5. Zabezpečenie reálneho prechodu kompetencií z vlády na nižšie územné celky, vrátane ich finančného zabezpečenia.

65,7

6. Zníženie odvodového zaťaženia, aby neobmedzovalo hospodársky rast, ale aby prispelo k zníženiu vysokej miery nezamestnanosti.

45,1

7. Podpora proinvestičného prostredia pre domácich i zahraničných podnikateľov, vrátane dosiahnutia väčšej pružnosti trhu práce.

75,0

8. Vykonanie reformy v zdravotníctve a školstve, aby príslušné inštitúcie zohľadňovali reálne možnosti a potreby spoločnosti a aby pracovali efektívne.

63,9

9. Prijatie penzijnej schémy založenej najmä na zodpovednosti jednotlivca, lebo odkladanie dôchodkovej reformy môže už najbližšie roky spôsobiť vážne ekonomické otrasy.

85,4

10. Rozvoj aktivít zameraných na presadzovanie etiky a potlačenie korupcie v spoločnosti.

53,2

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.