Názory a analýzy

Bezproblémová dostupnosť finančných zdrojov?

Z čiastkových výsledkov Indexu podnikateľského prostredia (linka na IPP) vyplýva, že zo širokého spektra faktorov podnikateľského prostredia vnímajú podnikatelia najvýraznejšie zlepšujúce sa podmienky práve v oblasti dostupnosti finančných zdrojov. Od prvého hodnotenia IPP v septembri 2001 si dostupnosť finančných zdrojov permanentne zachováva pozíciu najlepšie hodnotenej položky IPP. Podobne sa vyjadrili podnikatelia aj v prieskume Svetového ekonomického fóra, ktorý na Slovensku realizovala PAS v minulom roku. Na základe výsledkov tohto prieskumu obsadila Slovenská republika v rebríčku 104 krajín, zoradených podľa zlepšenia podmienok na získanie úveru za posledných 5 rokov, desiatu priečku. Vysvetlenie možno hľadať v poklese úrokových sadzieb. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska klesla od roku 2000 z úrovne 8,8 % na súčasné 3,0 %. Ďalším, pre podnikateľské prostredie prospešným faktorom bola rastúca konkurencia medzi bankami, ktorá sa po ozdravení bankového sektora začala postupne vyostrovať. Rozvoj za posledné roky zaznamenali aj bankové produkty a všeobecne možno povedať, že úroveň bankových služieb na Slovensku je porovnateľná s Európskou úrovňou.

Zaujímavým zistením bolo, že hoci sa prístup k financovaniu podľa vyjadrení podnikateľov zlepšuje, v inom prieskume bol ohodnotený ako štvrtý najproblematickejší faktor podnikania na Slovensku. Toto na prvý pohľad kontroverzné hodnotenie možno vysvetliť tým, že i keď sa podmienky pre úverové financovanie výrazne zlepšili, iné formy financovania – s výnimkou lízingu – zaostávajú. Je logické, že pravidlá pre poskytovanie úverov banky nastavujú tak, aby minimalizovali svoje riziko. Možnosti získania úveru sú potom priamoúmerné finančnému zdraviu podniku, jeho histórii, veľkosti a možnostiam ručenia za úver. Nie každý podnikateľ má rovnaké šance úver získať, hoci nie je vylúčené, že realizácia jeho myšlienky by v budúcnosti mohla vykázať vysokú mieru zisku. Práve v tomto prípade sa najvýraznejšie prejaví potreba alternatívnych možností financovania.

Bežnou formou financovania sa stal v priebehu posledných rokov lízing, ktorý podnikatelia čoraz vo väčšej miere využívajú. Táto forma financovania je pre podnikateľov dokonca o niečo dostupnejšia ako úvery, nakoľko lízingové spoločnosti nepožadujú tak prísne vykázanie kredibility klienta ako banky. V oblasti financovania je ešte stále málo rozvinuté financovanie malých začínajúcich podnikateľov, či už prostriedkami rizikového kapitálu alebo podnikateľských inkubátorov. Rozvinutosť kapitálového trhu v Slovenskej republike je stále pod úrovňou celosvetového priemeru, hoci dôchodková reforma môže priniesť oživenie v podobe prostriedkov správcovských spoločností. To ako sa to prejaví v praxi uvidíme snáď už v krátkej budúcnosti.

Dobrý prístup k finančným zdrojom v podmienkach reformovaného daňového systému a pracovnej legislatívy dávajú predpoklady pre rýchlejšiu tvorbu nových pracovných miest a dosahovanie vyššieho udržateľného hospodárskeho rastu. Dobré podnikateľské prostredie je základným predpokladom zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v rýchlejšom približovaní sa životnej úrovne obyvateľov Slovenska k štandardu vyspelých krajín Európskej únie.

Zlepšenie podmienok prístupu k úverom1

 

Pozícia v roku 20042

Island

1

India

2

Taivan

3

Estónsko

4

Hong Kong

5

Švédsko

6

Pakistan

7

Lotyšsko

8

Salvádor

9

Slovenská republika

10

Slovinsko

11

—————————–
————————–
Česká republika

43

Maďarsko

59

Poľsko

82

1) Viac ako 7000 manažérov zo 104 karjín sveta odpovedalo na otázku, či sa podmienky pre získanie úveru za posledných 5 rokov zlepšili, resp. zhoršili. Čím vyššia pozícia v rebríčku, tým výraznejšie zlepšenie manažéri pocítili a naopak.
2) číslo vyjadruje pozíciu krajiny v rebríčku 104 krajín, ktoré sa do prieskumu zapojili

Zdroj: Global Competitiveness Report 2004-2005, World Economic Forum (www.weforum.org)

 

Základná úroková sadzba NBS (do 31. 12. 2002 diskontná sadzba)

Od

Základná úroková sadzba NBS (p. a.)

1.3.2005

3,00%

29.11.2004

4,00%

1.7.2004

4,50%

29.4.2004

5,00%

29.3.2004

5,50%

22.12.2003

6,00%

26.9.2003

6,25%

18.11.2002

6,50%

30.10.2002

8,00%

27.4.2002

8,25%

1.1.2002

7,75%

26.3.2001

8,80%

27.12.2000

8,80%

31.8.2000

8,80%

29.5.2000

8,80%

Zdroj: Národná banka Slovenska (www.nbs.sk)

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.