Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Odstránenie anonymity pri tvorbe legislatívy by mohlo viesť k vyššej kvalite

Podnikateľská aliancia Slovenska vyzýva predstaviteľov vlády SR a Národnej rady SR ku zníženiu anonymity pri tvorbe novej legislatívy. V súčasnosti sa stráca individuálna zodpovednosť tvorcov právnych noriem a verejnosť tak nemá možnosť sledovať kvalitu ich práce. PAS požaduje, aby sa počas celého procesu prípravy a schvaľovania novej legislatívy evidovali a zverejňovali aj mená autorov všetkých pozmeňujúcich návrhov. Odstránenie anonymity pri tvorbe legislatívy by podľa PAS motivovalo jej tvorcov k dôslednejšiemu a zodpovednejšiemu prístupu pri ich práci, čo by sa v konečnom dôsledku prejavilo v stabilnejších a jednoznačnejších zákonoch.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.