Názory a analýzy

Stanovisko PAS a Republikovej únie zamestnávateľov: Zavedenie výnimiek do daňového systému by negatívne ovplyvnilo podnikateľské prostredie

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) varujú pred zavádzaním výnimiek do daňového systému SR. Zvýhodnené sadzby pre vybrané skupiny daňovníkov resp. tovary a služby zneprehľadňujú daňový systém. Rôzne sadzby vytvárajú priestor na špekulácie, nakoľko sa ťažko kontrolujú a tým negatívne vplývajú aj na morálku spoločnosti. Zavedenie viacerých sadzieb daní vedie k diskriminácii niektorých skupín podnikateľov, v závislosti od toho, v akom odvetví podnikajú. Výnimky vyvolávajú zvýšený nápor na verejné financie a znemožňujú tým plošné znižovanie daní pre všetkých. Pomoc sociálne slabým skupinám formou výnimiek a úľav na daniach je drahšie a menej efektívne riešenie ako model adresného vyplácania sociálnych dávok.

Súčasný daňový systém ukázal svoju životaschopnosť pri stimulácii rozvoja podnikania a súčasne zvyšujúcej sa stabilite verejných financií. PAS a RÚZ dúfajú, že politici pri svojich návrhoch týkajúcich sa úprav daňového systému zoberú do úvahy nielen vyššieuvedené argumenty, ale tiež skutočnosť, že zavedenie rovnej dane označili podnikatelia v prieskume PAS ako najvýznamnejšiu zmenu v podnikateľskom prostredí za rok 2003. Jej zavedením sa výrazne zlepšili podmienky pre podnikanie, čo sa prejavuje v zlepšujúcich sa makroekonomických ukazovateľoch slovenskej ekonomiky. Hospodársky rast je pritom nevyhnutným faktorom zvyšovania životnej úrovne obyvateľov SR a jeho spomalenie by sa prejavilo v pomalšom dobiehaní životnej úrovne vyspelých krajín.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.