Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Efektivita výdavkov štátneho rozpočtu je dôležitejšia ako deficit

PAS oceňuje zodpovedný prístup poslancov Národnej rady SR pri schvaľovaní zákona o štátnom rozpočte na rok 2006. Schválený rozpočet je predpokladom na úspešný hospodársky vývoj Slovenska v budúcom roku a na zachovanie súčasnej kvality podnikateľského prostredia.

PAS však zároveň upozorňuje na nedostatočnú verejnú diskusiu o efektívnom a transparentnom vynakladaní výdavkov štátneho rozpočtu. Jej výsledky by mohli vecne a dôraznejšie poukázať na ďalšie možnosti úspor v oblasti výdavkov. Tieto témy doposiaľ zostávali v tieni diskusií o výške deficitu štátneho rozpočtu. Výška deficitu je pritom vo významnej miere predikovaná a riadená v medziach stratégie prechodu SR na spoločnú európsku menu. Nízka pozornosť sa stále venuje meraniu efektívnosti výdavkov štátneho rozpočtu na centrálnej úrovni, ako aj na regionálnej úrovni, kam smeruje tretina prostriedkov. Hoci sa čitateľnosť cieľov a merateľných ukazovateľov rozpočtových kapitol zvyšuje, je v porovnaní s krajinami s najkvalitnejším podnikateľským prostredím nízka a ďalej ju zhoršujú neplánované presuny rozpočtových prostriedkov v rámci kapitol v priebehu roka. Je legitímnou požiadavkou nielen podnikateľov, ale aj občanov, aby vláda zvýšila dôraz na prehlbovanie princípov programového rozpočtovania a vytvorila tak zrozumiteľné a transparentné pravidlá hodnotenia efektívnosti využitia týchto prostriedkov.

PAS uznáva, že metodika tvorby a čerpania rozpočtu sa kontinuálne vyvíja. Oceňuje, že i v tejto oblasti sa v minulosti zaviedlo viacero pozitívnych opatrení. Jedna z najvýznamnejších zmien – tvorba rozpočtov verejnej správy na obdobie troch rokov – garantuje stabilnejší vývoj verejných financií a stáva sa určujúcim pre vývoj rozpočtu.

PAS verí, že štát zlepší podmienky na kontrolu verejných výdavkov s cieľom eliminovania neefektívnych výdavkov, znižovania miery prerozdelenia a daňového zaťaženia, čo sa odrazí v ďalšom skvalitnení podnikateľského prostredia, vo vyššej ekonomickej aktivite a hospodárskom raste krajiny.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.