Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Zjednotenie výberu daní a odvodov je prvým krokom

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) podporuje myšlienku združenia výberu odvodov do jedinej inštitúcie vyplývajúcu z materiálu Informácia o príprave analýzy možností presunu výberu sociálneho poistenia na daňové úrady, ktorý prerokovala vláda SR v polovici januára 2006.

PAS dlhodobo upozorňuje na administratívnu a finančnú náročnosť odvodového systému na Slovensku. Už vo svojej Správe o stave podnikateľského prostredia z roku 2002 označila vtedajší odvodový systém za bariéru podnikania a vláde navrhovala jeho úpravu. Po štyroch rokoch ekonomických reforiem sa však systém odvodov stále zásadne nezmenil a dnes bráni ďalšiemu skvalitňovaniu podnikateľského prostredia.

Centralizácia výberu prostriedkov vedie k vyššiemu výberu prostriedkov vďaka zlepšeniu platobnej disciplíny platiteľov. Potvrdzujú to skúsenosti Švédska, Veľkej Británie, Slovinska, Rumunska a iných krajín, v ktorých výber odvodov a daní zabezpečuje jedna inštitúcia. V prospech zjednotenia výberu daní a odvodov hovorí tiež výrazná redukcia duplicitných činností, ktoré dnes vykonávajú daňové úrady a Sociálna poisťovňa, odstránenie duálneho vývoja a údržby informačných systémov, jasné oddelenie výberu a prerozdeľovania prostriedkov, zníženie personálnych a prevádzkových nákladov štátu týkajúcich sa výberu a prerozdeľovania zdrojov. Jednotné formuláre pre dane a odvody, centralizovaná databáza a elektronická komunikácia s jedným úradom by podnikateľom priniesli úsporu administratívnych nákladov a zníženie byrokratického zaťaženia, ktoré je v prieskumoch medzi podnikateľmi označované ako jedna z významných bariér podnikania na Slovensku.

PAS rešpektuje legislatívnu a technickú náročnosť prípravy zjednotenia výberu odvodov a daní, čo pravdepodobne oddiali dosiahnutie cieľového stavu v tejto oblasti. Skúsenosti z krajín, ktoré ku konverzii systému z paralelného na jednotný pristúpili, nasvedčujú, že v našich podmienkach možno odhadnúť čas potrebný na prípravu a implementáciu zjednotenia výberu – aj vzhľadom na končiace sa volebné obdobie – približne na 2 roky.

Zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré výrazne závisí aj od zmeny odvodového systému, vníma PAS ako najschodnejšiu cestu na vytváranie nových pracovných miest a dosahovanie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.