Názory a analýzy

Novela zákona o sociálnom poistení zvýši odvodové zaťaženie

PAS vníma pripravovanú novelu zákona o sociálnom poistení a troch súvisiacich zákonov ako rozporuplný dokument. PAS na jednej strane rešpektuje potrebu legislatívnych zmien, ktoré vyplývajú z nutnosti úprav reformovaného dôchodkového systému po najnovších skúsenostiach z praxe, na druhej strane však nesúhlasí so zmenami, ktoré by v budúcnosti viedli k zvyšovaniu odvodového zaťaženia a k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

PAS dlhodobo upozorňuje na potrebu riešenia problému vysokého odvodového zaťaženia, a preto so znepokojením zaznamenáva návrhy, ktoré naopak vedú k jeho prehĺbeniu. Pripravovaná novela z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR stanovuje doteraz nepoznané odvodové zaťaženie podielov zamestnancov na zisku. Novými odvodmi do garančného fondu majú byť zaťažené aj odmeny vyplácané mimo štandardného pracovného pomeru. Daný návrh tak počíta s rozšírením bázy, z ktorej sa platia odvody, pričom nepripúšťa možnosť adekvátneho zníženia sadzieb odvodov, čo by zabezpečilo rozpočtovú neutralitu pri budúcom výbere odvodov. Schválením týchto ustanovení Národnou radou SR by sa rozšírili povinnosti platenia odvodov, čo by v konečnom dôsledku zvýšilo cenu práce na Slovensku.

Výška odvodového zaťaženia je v súčasnosti jednou z najväčších bariér ďalšieho zlepšovania podnikateľského prostredia. PAS preto očakáva, že predmetné ustanovenia novely budú v priebehu legislatívneho procesu upravené tak, aby celkové odvodové zaťaženie ďalej nezvyšovali.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.