Názory a analýzy

Prehľad najdôležitejších zámerov z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky

Makroekonomický rámec a verejné financie

Vláda chce upevňovať stabilitu verejných financií pri dôslednom dodržiavaní maastrichtských kritérií a záväzkov vyplývajúcich z reformovaného Paktu stability a rastu a zaviesť euro na Slovensku od roku 2009.

Vláda plánuje zreformovať výdavky verejných financií. Dôraz chce pritom klásť na dôsledné programové rozpočtovanie, prísne dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi a vyhodnocovanie efektívnosti nakladania s nimi; prednosť dostanú také výdavky resp. programy, ktoré budú kľúčové pre rast výkonnosti ekonomiky, pokles nezamestnanosti a odstraňovanie regionálnych rozdielov, sociálnu a rodinnú stabilitu.

Vláda nebude zvyšovať počet orgánov verejnej správy ani ústrednej štátnej správy. Inštitucionálnu reformu chce vykonať tak, aby sa programové rozpočtovanie úspešne implementovalo na všetkých úrovniach verejnej správy.

Získané príjmy z predaja majetkových účastí štátu má v pláne využívať predovšetkým na zníženie verejného dlhu, na reformu dôchodkového systému a ďalšie priority programového vyhlásenia vlády.

Vláda zavedie v prvom roku svojho vládnutia centrálne verejné obstarávanie a zriadi štátnu realitnú agentúru. Týmito krokmi má vláda v úmysle sprehľadniť verejné obstarávanie a evidenciu nehnuteľností tak, aby kritériá pri obstarávaní, užívaní a predaji majetku boli prehľadné.

V oblasti využívania fondov EÚ vláda SR navrhuje, aby sa čerpanie štrukturálnych fondov sústredilo na rozvoj poznatkovej ekonomiky, budovanie infraštruktúry, rozvoj regiónov a riešenie problémov v oblasti životného prostredia a pôdohospodárstva.

Vláda chce postupne odstraňovať prekážky, ktoré bránia efektívnemu rozvoju finančného trhu a v rámci neho najmä kapitálového trhu.

Vláda SR podporí čiastočné odškodnenie poškodených klientov nebankových subjektov.

Vláda pripraví analýzu dopadov zavedenia eura a prijme účinné opatrenia, aby zamedzila negatívnym dopadom na občanov v dôsledku zaokrúhľovania cien a hodnoty úspor, ako aj opatrenia, ktorých cieľom bude zabrániť neopodstatnenému zvyšovaniu cien a subjektívne vnímanej inflácii, a to najmä prostredníctvom dostatočne dlhého obdobia na duálne oceňovanie tovarov a služieb a dôsledným monitorovaním ich cenového vývoja.

Dane

Vláda pristúpi k reforme daňovej správy s cieľom odhaľovať a postihovať subjekty, ktoré sa plateniu daní vyhýbajú resp. páchajú daňové podvody.

Vláda plánuje pokračovať v presadzovaní myšlienky spoločného výberu daní a odvodov.

Vláda chce zvýšiť mieru solidarity v daňovom systéme postupným zvyšovaním nezdaniteľného základu dane, úpravou výšky daňového bonusu; vláda navrhne zvýšiť zdaňovanie fyzických osôb s nadštandardnými príjmami.

V prípade monopolov má vláda v prvom rade snahu riešiť deformácie trhu systémovo, s dôrazom na dôslednú reguláciu podmienok fungovania trhových subjektov.

V prípade pretrvávajúcej neefektívnej regulácie monopolov zvolí vláda selektívny daňový prístup k takýmto subjektom.

Vláda SR navrhne daň z darovania pre tretie osoby tak, aby sa zúžil priestor pre špekulatívne prevody majetku a pranie špinavých peňazí.

Vláda navrhne zavedenie zníženia sadzby dane z pridanej hodnoty na niektoré tovary a služby, pričom okruh týchto tovarov a služieb sa bude podľa vývoja verejných financií rozširovať.

Privatizácia, podnikanie

Vláda SR podporí proces hodnotenia dopadov vplyvov prijímanej a existujúcej legislatívy na podnikateľské prostredie a podporí v tomto procese aj účasť zástupcov podnikateľskej sféry.

Vláda SR bude podporovať založenie integrovaných obslužných podnikateľských centier združujúcich do jedného miesta styk všeobecnej a špecializovanej štátnej správy s podnikateľmi, ktoré napomôžu najmä začínajúcim podnikateľom pri založení podniku , ako aj počas výkonu podnikateľskej činnosti, s dôrazom na využívanie elektronickej komunikácie.

Vláda SR nebude pokračovať v privatizácii a v doprivatizácii majetkovej účasti štátu v strategických podnikoch. Vláda zároveň určí, ktoré podniky sú strategické.

Vláda SR vypracuje inovačnú stratégiu pre Slovensko, ktorá v cieľovom horizonte umožní zvýšiť inovačnú aktivitu Slovenska na priemernú úroveň dosahovanú v rámci EÚ a vytvorí efektívny systém financovania vývoja a inovácií kombináciou súkromných a verejných zdrojov.

Súčasťou politiky vlády SR bude dôraz na pravidelné a objektívne hodnotenie výsledkov výskumu a vývoja, čo bude jedným z rozhodujúcich kritérií ďalšieho transparentného rozdeľovania finančnej podpory výskumu a vývoja z verejných zdrojov.

Vláda SR zlepší podmienky pre rozvoj všetkých foriem podnikania, zvýšenú pozornosť bude venovať rozvoju segmentov služieb, osobitne s vysokou pridanou hodnotou, ktoré v súčasnosti na Slovensku nedosahujú potrebnú výkonnosť.

Vláda prijme opatrenia na zlepšenie koordinácie podporných programov a inštitúcií slúžiacich na podporu rozvoja malého a stredného podnikania.

Vláda SR bude povzbudzovať a podporovať podnikateľské úsilie mládeže a aj ostatných účastníkov vzdelávacích procesov. Špecifické moduly súvisiace s podnikaním sa stanú základnou súčasťou vzdelávacích programov v školách.

Vláda SR sa v oblasti investícií zameria na zlepšenie podmienok pre ich podporu pri zachovaní kontinuity prijatých Pravidiel na poskytovanie individuálnej štátnej pomoci s dôrazom na podporu investičných projektov z oblasti znalostnej ekonomiky a projekty s vyššou pridanou hodnotou.

Vláda SR pripraví nový zákon o investičných stimuloch, ktorý zabezpečí rovnoprávnosť domácich a zahraničných investorov a transparentnosť procesu poskytnutia investičných stimulov.

Vláda SR podporí rozvoj priemyselných parkov a priemyselných zón ako nástroj regionálneho rozvoja a zmenšovania disparít medzi jednotlivými regiónmi.

Vláda SR pripraví Stratégiu energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 zabezpečujúcu sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie, optimálnu cenovú politiku, proexportnú schopnosť SR.

Vláda SR pripraví motivačné pravidlá pre využívanie obnoviteľných zdrojov energií a zvyšovanie energetickej efektívnosti a získanie podpory z fondov EÚ v týchto oblastiach.

Vláda SR bude presadzovať dobudovanie liberalizovaného trhu v oblasti dodávok elektriny a plynu. Vláda prijme opatrenia zamerané na zabezpečenie rovnosti podmienok pre všetkých účastníkov trhu a na prevenciu zneužívania dominantného postavenia na trhu. Vláda posilní kontrolné a regulačné právomoci štátu v oblasti prirodzených monopolov.

Vláda prehodnotí fungovanie doterajšieho systému inštitúcií zameraných na podporu exportu Slovenskej republiky s cieľom prijať opatrenia na zvýšenie účinnosti ich pôsobenia.

Vláda SR prostredníctvom motivačných ekonomických a finančných nástrojov podporí investície do turizmu, do hotelového priemyslu, ako aj podnikateľské subjekty zamerané na aktívny cestovný ruch s cieľom zvyšovať kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb.

Vláda bude pokračovať v liberalizácii trhu dopravných, poštových a telekomunikačných služieb. V oblasti stabilného regulačného prostredia bude vytvárať legislatívne podmienky na posilnenie nezávislosti regulačných orgánov vrátane ich nezávislého financovania.

Doprava

Vláda vytvorí podmienky pre výstavbu a sprevádzkovanie 100 km diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2010. Urýchli ukončenie výstavby diaľnice D1 na úseku Považská Bystrica – Žilina, úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Poľsko, sprevádzkovanie celého ťahu R1 Trnava – Banská Bystrica. Plynulé financovanie rozvoja cestnej a železničnej infraštruktúry chce kabinet zabezpečiť z viacerých zdrojov, predovšetkým z verejných financií a z fondov Európskej únie. Legislatívne však chce stanoviť aj pravidlá a podmienky financovania projektov formou partnerstiev verejného a súkromného sektora.

Vláda zavedie spoplatnenie vybranej cestnej infraštruktúry formou elektronického výberu mýta.

Vláda zachová dominantné postavenie štátu v železničných spoločnostiach. Prehodnotí ich výkonnosť a ekonomickú efektívnosť a posúdi inštitucionálne možnosti zmeny ich riadenia.
Vláda bude naďalej podporovať rozvoj širokopásmového prístupu rozvíjaním súťaže, hospodárnym využívaním frekvenčného spektra a podporou budovania rýchlostných širokopásmových sietí aj vo vidieckych regiónoch.

Vláda garantuje prístup občanov prostredníctvom internetu ku všetkým informáciám, ktorých zdrojom je verejná správa a ktoré sú zo zákona verejne dostupné.

Poľnohospodárstvo

V rezorte pôdohospodárstva je cieľom aj maximálne využitie ekonomických a finančných prostriedkov a nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky a národných zdrojov, pretože podstatný rast kvalitatívnej konkurenčnej schopnosti slovenského poľnohospodárstva považuje vláda za prioritu svojej strednodobej a dlhodobej pôdohospodárskej politiky.

Vláda podporí usporiadanie pozemkového vlastníctva. Vytvorí predpoklady pre urýchlenie postupu usporiadania pozemkového vlastníctva tým, že urýchli proces uspokojovania reštitučných nárokov, dokončenie evidencie obnovy pôvodných pozemkov

Vláda prehodnotí otázku dane z poľnohospodárskych a lesných pozemkov a sprísni podmienky za záber poľnohospodárskej pôdy.

Vláda prijme legislatívne opatrenia, ktoré zvýšia ochranu spotrebiteľov a spracovateľov pred zneužitím ekonomickej sily niektorých obchodných reťazcov.

Životné prostredie

Vzhľadom na výrazné sociálne a hospodárske rozdiely v jednotlivých regiónoch Slovenska chce vláda znížiť nezamestnanosť pomocou environmentálnych programov s využitím voľnej pracovnej sily.

Nedostatky vo financovaní starostlivosti o životné prostredie z minulosti chce vláda kompenzovať presadzovaním trhových mechanizmov podporou malého a stredného podnikania v environmentálnom sektore, ako aj uplatňovaním celosvetového princípu „znečisťovateľ platí“.

Vláda chce podporovať zvyšovanie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie energetickej náročnosti zariadení a objektov, ako aj kontrolu technológií v rámci uplatňovania Kjótskeho protokolu o redukcii emisií skleníkových plynov.

Bytová výstavba

Vláda sa plánuje v oblasti bytovej výstavby zamerať najmä na podporu mladých rodín, ktoré si zo svojich príjmov nedokážu v dostatočnej miere zabezpečiť vlastné bývanie. Medzi priority vlády patrí podpora stavebného sporenia so stabilným vývojom štátnej prémie, zachovanie účelovosti Štátneho fondu rozvoja bývania, ako aj zvýšenie miery podpory financovania bývania formou bonifikácie hypotekárnych úverov. Vláda zároveň chce preveriť možnosť určenia samostatnej sadzby dane z pridanej hodnoty na bytovú výstavbu.

Sociálne veci a odvody

V rámci aktívnej politiky trhu práce bude osobitne riešená podpora zamestnávania absolventov škôl, a to podporou zamestnávateľov prostredníctvom odvodových stimulov pri prijatí do zamestnania.

Zapojenie nízko kvalifikovaných dlhodobo nezamestnaných osôb do zamestnania bude vláda podporovať poskytovaním vyrovnávacej dávky, ktorá by mala zvýšiť atraktivitu zamestnania sa aj v prípade nízkej mzdy.

Pri poskytovaní dávok v oblasti sociálnej pomoci sa bude naďalej vyžadovať aktívne zapojenie sa nezamestnaného do aktivačných prác.

Vláda pripraví novelizáciu Zákonníka práce s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu zamestnancov. Spresní sa právna úprava závislej práce, aby sa predchádzalo zastieraniu pracovných pomerov inými než pracovnoprávnymi vzťahmi. Zvýši sa ochrana zamestnancov pred neodôvodneným prepúšťaním, zamestnancov vykonávajúcich prácu na kratší pracovný čas, eliminujú sa prípady zneužívania pracovného pomeru na určitú dobu, ku ktorému dochádza reťazením takýchto pracovných pomerov, zaručí sa nárok na odstupné pri súčasnom plynutí výpovednej doby, stanoví sa maximálny týždenný pracovný čas vrátane nadčasov, odstráni sa diskriminácia zamestnancov zamestnávaných agentúrami dočasného zamestnávania zabezpečením rovnakej ochrany zamestnancov a posilní sa účasť zástupcov zamestnancov pri normovaní práce a pri rozvrhnutí pracovného času. Vláda sa zasadí o opätovné zavedenie inštitútu dohody o pracovnej činnosti, ako aj o zvýšenie ročného rozsahu činností vykonávaných na základe dohody o vykonaní práce.

Vláda sa zaväzuje postupne zvyšovať minimálnu mzdu.

Cieľom vlády bude zmeniť dnešný stav v rozložení príjmov, keď skoro 70 % zamestnancov má príjem pod úrovňou priemernej mzdy. Vláda prijme tiež opatrenia na zmiernenie prehlbujúcich sa a neodôvodnených rozdielov v cene práce medzi regiónmi a odvetviami.

Vláda bude presadzovať, aby sa odborom prinavrátilo postavenie efektívneho obhajcu záujmov zamestnancov a rovnoprávneho účastníka sociálneho dialógu.

Vláda sa zasadí o zriadenie tripartitnej rady na najvyššej úrovni ako orgánu trojstranných konzultácií na princípe rovnocenného sociálneho partnerstva vlády, odborových organizácií a zamestnávateľských organizácií.

V rámci legislatívnych návrhov bude aj posilnenie postavenia odborovej organizácie v rámci zamestnaneckých participačných mechanizmov v podniku, právna úprava podmienok výkonu ústavného práva na štrajk tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a nárokov zamestnancov.

Vláda na zmiernenie sociálnej situácie poberateľov starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov navrhne poskytnutie vianočného príspevku diferencovane podľa výšky dôchodkov v závislosti od možností štátneho rozpočtu.

Vláda prijme opatrenia na zreálnenie a harmonizáciu sadzieb poistného pre jednotlivé základné fondy sociálneho poistenia a rezervný fond solidarity, a to v záujme ich vybilancovania a novo upraví maximálnu hranicu vymeriavacieho základu na platenie poistného a zváži platenie poistného z dividend a z podielov na zisku.

Systém starobného dôchodkového sporenia, tzv. druhý dôchodkový pilier, chce nová vláda zachovať. Tento pilier chce však transformovať na dobrovoľný, s možnosťou návratu do priebežného systému pre tie skupiny osôb, pre ktoré je účasť v kapitalizačnom pilieri nevýhodná.

Vláda zabezpečí odovzdanie kompetencií na úseku hmotnej núdze obciam ako prenesený výkon štátnej správy, pričom obmedzí plošné vyplácanie dávky v hmotnej núdzi a zavedie adresnú a bezhotovostnú pomoc, pričom zároveň výraznejšie upraví možnosť využitia inštitútu osobitného príjemcu pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi.

Jedným z opatrení na podporu rodiny by malo byť aj zavedenie príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa, a to v celkovej sume s príspevkom najmenej 15 tis. Sk. Rodičovský príspevok by sa mal do konca roka 2010 postupne zvyšovať tak, aby sa jeho výška priblížila k úrovni minimálnej mzdy.

Vláda zabezpečí prepojenie informačných systémov inštitúcií verejnej správy tak, aby bola dosiahnutá plná elektronizácia výmeny informácií o občanoch a podnikateľských subjektoch, čím sa zároveň odstráni predkladanie dokumentov viacerým inštitúciám verejnej správy.

Zdravotníctvo

Vláda plánuje zrušiť súčasnú podobu ročného zúčtovania zdravotného poistného.

Kabinet plánuje vrátiť Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni verejnoprávny charakter. Zároveň však chce rešpektovať všetky formy vlastníctva zdravotníckych zariadení. Presadiť chce také právne prostredie, v ktorom všetky poisťovne budú mať rovnocenné podmienky bez ohľadu na ich právnu formu.

Vláda presadí, aby výška nákladov na prevádzku zdravotných poisťovní od roku 2007 bola zákonom obmedzená najviac do výšky 4% z výberu povinného zdravotného poistného.

Vláda zváži možnosť daňového zvýhodnenia platby na nepovinné zdravotné pripoistenie.

Vláda zabezpečí navýšenie finančných prostriedkov pre zdravotníctvo v roku 2007 cestou zvýšených platieb poistného za skupiny občanov, kde je platiteľom štát zo 4% priemernej mzdy na 5% priemernej mzdy.

Vláda chce zrušiť niektoré poplatky, ktoré nemajú priamo súvis s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zároveň zabezpečí poskytovateľom kompenzáciu za výpadok týchto príjmov.

Vedomostná spoločnosť a vzdelávanie

Vláda SR zefektívni a skvalitní plnenie národnej rozvojovej stratégie formovania konkurencieschopnosti spoločnosti – Národnú Lisabonskú stratégiu MINERVA.

Vláda vytvorí legislatívny rámec na obsahovú prestavbu výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách; dôraz sa bude klásť na prehĺbenie jazykovej prípravy, rozvoj počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, rozsiahlejšie využitie moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese.

Kabinet sa bude snažiť odstrániť dlhodobé zaostávanie financovania školstva. Cieľom vlády je dosiahnuť, aby sa vo volebnom období postupne zvyšovali výdavky na školstvo z verejných zdrojov na úroveň 5 % z HDP. Vláda chce zlepšovať postavenie pedagógov. Má v pláne zvýšiť kvalitu ich pracovného prostredia, ale aj finančné ohodnotenie. Priemerný plat v školstve by sa mal dostať na úroveň priemerného platu v národnom hospodárstve.

Pre vysoké školstvo chce vláda postupne zvyšovať dotáciu na 1,2 % z HDP; zároveň vypracuje novú metodiku financovania vysokých škôl; v snahe o dosiahnutie rastu kvality vysokoškolského vzdelávania vláda zabezpečí ich systematické hodnotenie.

Zákon musí priniesť vyššiu mobilitu študentov, zlepšenie vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu s prepojením na aktuálne požiadavky praxe. Zákon tiež vytvorí podmienky na efektívne fungovanie vysokoškolského systému, ktorý by bol plne kompatibilný s medzinárodnými štandardmi vysokoškolského vzdelávania.

Vláda nezavedie spoplatnenie dennej formy vysokoškolského vzdelávania. K externému štúdiu sa v tejto súvislosti nevyjadruje.

Právo, súdnictvo, polícia

Vláda sa zaväzuje viesť permanentný zápas proti diskriminácii, rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii, extrémnemu nacionalizmu a šovinizmu a za propagáciu pravdy o holokauste.

Vláda sa zaväzuje k takým postupným zmenám volebného zákona, ktoré odstránia niektoré existujúce deformácie spôsobené predchádzajúcou vládou a nastolia väčšiu zodpovednosť poslanca k občanovi.

Vláda SR považuje tretí sektor za dôležitý spoločenský pilier a súčasť slobodnej občianskej spoločnosti. Uvedomujúc si dôležitosť rozvoja občianskej spoločnosti bude viesť partnerský dialóg s jednotlivými zložkami a platformami občianskej spoločnosti za účelom neustáleho vytvárania kvalitného ekonomického a právneho prostredia.

Vláda zabezpečí vyhodnotenie stavu slovenskej justície z pohľadu vymožiteľnosti práva a plynulosti súdneho konania; následne pripraví súbor zásadných organizačných, systémových a materiálnych opatrení na zamedzenie opakovania zistených nedostatkov; vláda chce zvyšovať náročnosť na kvalitu a rýchlosť súdneho konania a rozhodovania;

Prieťahy v súdnom konaní chce vláda riešiť pomocou dočasného zvýšenia počtu sudcov na súdoch.

Špeciálny súd a špeciálna prokuratúra by podľa vládneho programu mali prejsť podrobnou analýzou predovšetkým z pohľadu finančnej a materiálnej nákladnosti.

Vláda bude zvyšovať nároky na občiansku bezúhonnosť a etické správanie sa sudcov s tým, že v prípadoch zavineného porušenia týchto kritérií bude vyvodená ich zákonná zodpovednosť.

Vláda sa dôrazne zasadí za potláčanie korupcie, pričom boj proti nej pokladá aj za súčasť posilnenia nezávislosti justície.

Dôsledne prehodnotí reformu organizačnej štruktúry súdov vrátane odôvodnenosti zrušenia niektorých okresných súdov, ktoré spôsobilo občanom zvýšené finančné výdavky, aj sťaženie komunikácie s príslušným súdom, teda sťaženie prístupu k spravodlivosti.

Svoju pozornosť bude vláda venovať aj súdnym poplatkom, ktoré sa v predchádzajúcom období radikálne zvýšili.

Vláda chce pokračovať vo vytváraní podmienok na zvyšovanie objektívnej informovanosti o súdnych konaniach a rozhodnutiach. Na internete by sa mali zverejňovať rozsudky všetkých súdov, ako aj zoznamy pojednávaní.

Vláda bude presadzovať využívanie alternatívnych trestov vykonávaných na slobode, ktoré významnou mierou odbremeňujú verejný rozpočet od výdavkov na väzenstvo.

Zvýšenú pozornosť bude vláda venovať otázkam zefektívnenia výkonu správy súdov.

Vláda vytvorí podmienky na vyhodnotenie systému a činnosti vyšších súdnych úradníkov a prijme opatrenia na sfunkčnenie a skvalitnenie ich činnosti.

Vláda prispôsobí svoj legislatívny program najmä prioritám vládneho programu s cieľom znížiť počet vládnych legislatívnych návrhov a zvýšiť ich kvalitu. Legislatíva musí výrazne prispieť k právnej istote a právnej stabilite a zníženiu prieťahov v súdnom konaní, bezproblémovej aplikácii práva, nie však s možnosťou rozmanitej interpretácie.

V prípade potreby vláda prednostne navrhne konkrétne legislatívne zmeny v Trestnom zákone i Trestnom poriadku tak, aby lepšie a viac napomáhali zrýchleniu a zjednodušeniu trestného procesu, ako aj odstráneniu možností rôzneho výkladu paragrafovaných noriem týchto zákonov.

Vláda chce, aby nadobudol účinnosť zákon o preukazovaní pôvodu majetku a aby sa jeho mechanizmy čo najskôr začali v praxi uplatňovať.

Vláda SR zabezpečí vykonanie odborného auditu legislatívy súvisiacej s verejnou správou a konania pred orgánmi verejnej správy tak, aby bol v maximálnej miere znížený rozsah znepríjemňovania života občana byrokraciou. V tejto súvislosti vláda SR posúdi potrebu prijatia zákona proti šikanovaniu občanov.

Kultúra

Vláda si kladie za cieľ postupne zvyšovať príspevok na financovanie kultúry až na úroveň 1 percenta HDP ročne. V rámci ekonomických možností vláda zváži daňové úľavy v podobe odpočítateľných položiek z daňového základu, v prípade podpory kultúrnej tvorby a aktivít formou sponzoringu. Vláda si zároveň uvedomuje, že je potrebné rozširovať formy financovania kultúry napríklad znížením daňových sadzieb na produkty kultúry alebo uplatnením povinnej, najmenej 15-percentnej kvóty podielu kultúry na výťažkoch z odvodov z lotérie.

Vláda chce pripraviť zákon o financovaní kultúry, ktorý by mal ustanoviť hlavné smery, druhy a zdroje financovania kultúrnych aktivít, ako aj mechanizmus rozdeľovania a kontroly vynakladania verejných zdrojov. Zákon by mal upraviť aj financovanie rozvoja a šírenia kultúry národnostných menšín a etnických skupín.

Vláda chce vytvoriť nový legislatívny, finančný a organizačný rámec fungovania verejnoprávneho rozhlasu (SRo) a televízie (STV). Obsahové zameranie a finančné zabezpečenie verejnoprávnych médií rozpracuje v podobe zmluvy medzi NR SR a SRo a STV. Vláda chce pripraviť nový zákon o Tlačovej agentúre SR (TASR), ktorý bude riešiť jej organizačný status, poslanie a funkciu.

Vláda predloží nový mediálny zákon, ktorý upraví základné pravidlá a vzťahy medzi subjektmi procesu šírenia informácií prostredníctvom komunikačných médií. Zároveň prehodnotí a zabezpečí postupný prechod od analógového na digitálny systém vysielania v súlade s časovým harmonogramom schválených Európskou úniou.

Nemenej pozornosti bude vláda venovať pomoci pri riešení problémov národných kultúrnych inštitúcií, akými sú Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenská filharmónia, Slovenské národné múzeum a Slovenská národná knižnica. Pomoc sa nebude týkať len rekonštrukcie a modernizácie priestorov, v ktorých tieto inštitúcie pôsobia, ale aj celkovej stabilizácie a skvalitňovania ich ďalšieho pôsobenia.

Armáda a NATO

Vláda prehodnotí zapojenie slovenských ozbrojených síl do operácií medzinárodného krízového manažmentu, vrátane operácie Iracká sloboda. Pri sťahovaní vojakov z Iraku chce kabinet postupovať v súčinnosti so všetkými zainteresovanými zložkami, aby sa neoslabila bezpečnosť spojeneckých síl a aby si Slovensko udržalo obraz spoľahlivého partnera.

Koalícia chce, aby výdavky súvisiace so zaradením do síl rýchlej reakcie NATO a EÚ neboli financované na úkor rozvoja Ozbrojených síl SR. Okrem toho sa kabinet zaväzuje k modernizácii armády s prihliadnutím na využívanie domácich kapacít výroby a výskumu zbraní a techniky. Vláda tiež sľubuje lepšiu starostlivosť o vojenských dôchodcov a veteránov.

Vláda vyhodnotí zapojenie ozbrojených síl do operácií medzinárodného krízového manažmentu a v budúcnosti zabezpečí, aby súčasťou rozhodnutia o vyslaní jednotiek bol aj jasne definovaný mandát obsahujúci kritériá ich zotrvania alebo prípadného odsunu. Vláda považuje NATO za hlavného garanta euroatlantickej bezpečnosti počas svojho mandátu bude rešpektovať a plniť záväzky vyplývajúce z členstva SR v NATO.

Vláda bude iniciovať definovanie a legislatívnu úpravu ofsetových pravidiel pri zásadných investíciách do ozbrojených a bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky.

Zahraničná politika

Vláda bude prvoradú pozornosť venovať vzťahom so susednými krajinami. Vláda má záujem doriešiť problematiku vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Osobitnú dôležitosť prikladá vláda strategickému partnerstvu s Českou republikou a jeho naplňovaniu vo všestrannej konkrétnej spolupráci.

Vláda sa bude usilovať, aby Visegrádske zoskupenie krajín slúžilo ako nástroj na presadzovanie spoločne definovaných záujmov, vrátane EÚ. Prioritne bude všestranne rozvíjať spoluprácu s členskými štátmi EÚ a NATO. Aktivizovať bude vzťahy s Ruskou federáciou – dôležitým faktorom bezpečnosti a prosperity EÚ.

Vláda bude podporovať pokračovanie ratifikačného procesu Zmluvy o Ústave pre Európu. V záujme dosiahnuť dohodu sa nebude vyhýbať ani ďalšej diskusii o zjednodušení európskeho právneho systému, o jednoznačnejšom vymedzení právomocí medzi EÚ a členskými štátmi a o vytvorení účinnejšieho systému rozhodovania rozšírenej únie. Podporí ďalšie rozširovanie EÚ.
Zdroje informácií:
• Programové vyhlásenie vlády SR
• www.etrend.sk

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.