Názory a analýzy

Stanovisko PAS k programovému vyhláseniu vlády SR: Viaceré zámery vlády ohrozujú podnikateľské prostredie

PAS, po oboznámení sa s programovým vyhlásením vlády SR, víta zámer vlády udržať stabilitu verejných financií a zlepšovať podmienky pre rozvoj všetkých druhov podnikania. Na druhej strane je však PAS znepokojená viacerými záväzkami, najmä v daňovej a sociálnej oblasti, ktoré môžu stabilitu verejných financií a kvalitu podnikateľského prostredia zhoršiť. Ich realizácia sa prejaví zvýšením deficitu verejných financií a môže viesť k zvyšovaniu finančného zaťaženia podnikateľov. PAS sa zároveň obáva zvyšovania regulačného deficitu, v rámci ktorého vláda prenáša určité zodpovednosti štátu na podnikateľov, a jeho vývoj bude v nasledujúcom období dôsledne monitorovať.

V daňovej oblasti by PAS namiesto zavedenia zníženej sadzby DPH uprednostnila postupné znižovanie jednotnej sadzby DPH. Podobne, celoplošné znižovanie finančného a regulačného zaťaženia by podľa PAS prinieslo slovenskej ekonomike väčšie benefity ako avizovaná selektívna podpora špecifických oblastí hospodárstva. V súvislosti s pôsobením monopolov PAS nesúhlasí s navrhovanou alternatívou dodatočne zdaniť monopoly v prípade, ak vláda nedokáže zabezpečiť ich efektívnu reguláciu. Kým regulácia je legitímnym a systémovým nástrojom vlády na nastavenie podmienok podnikania pre tieto spoločnosti, dodatočné zdanenie je znakom zlyhania vlády v tejto oblasti.

V sociálnej oblasti môže podnikateľské prostredie zhoršiť najmä novelizácia Zákonníka práce smerujúca k nadmernej ochrane zamestnancov a zníženiu flexibility trhu práce. Medzinárodné porovnania hovoria, že krajiny s flexibilnou pracovnou legislatívou majú spravidla nižšiu mieru nezamestnanosti. Na základe výsledkov prieskumu dopadov sprísnenej pracovnej legislatívy v roku 2002 PAS zistila, že 67 % podnikov muselo v tom čase znížiť zamestnanosť v priemere o 3 %.

PAS negatívne hodnotí skutočnosť, že do programového vyhlásenia vlády sa nedostal záväzok zjednodušiť odvodový systém a zároveň znížiť vysoké nominálne odvodové zaťaženie, ktoré je podľa názoru podnikateľov významnou bariérou v zlepšovaní podnikateľského prostredia. Naopak, vládny program pripúšťa pohyb v sadzbách smerom nahor a pri rastúcej cene práce budú odvody pre slovenských zamestnávateľov stále väčším problémom. PAS nepodporuje zámer vlády rozšíriť základňu pre výpočet odvodov o podiely na zisku a dividendy bez vládneho návrhu a následnej realizácie zásadnej reformy odvodového systému smerujúcej k zníženiu odvodových sadzieb.

V súvislosti s odstraňovaním ďalších hlavných bariér podnikania, identifikovaných podnikateľmi v Komplexnom audite podmienok podnikania v SR, PAS vyzýva vládu, aby konkretizovala a v čo najkratšom čase zrealizovala opatrenia na zvýšenie vymožiteľnosti práva cez súdy, stabilizáciu a znižovanie nejednoznačnosti zákonov, znižovanie miery korupcie v ekonomike a znižovanie finančného zaťaženia podnikania. PAS považuje za potrebné pokračovať v reformách, najmä v oblasti odvodov, zdravotníctva a školstva

PAS očakáva, že vláda SR bude realizovať hospodársku politiku zodpovedne, s prihliadnutím na možnosti verejných financií a prehodnotí realizáciu opatrení, ktoré by mohli zhoršiť kvalitu podnikateľského prostredia. Priaznivé podnikateľské prostredie je nevyhnutným predpokladom dosahovania trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, rastu zamestnanosti a zvyšovania životnej úrovne obyvateľov SR.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.