Názory a analýzy

Stanovisko PAS k návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách

Podnikateľská aliancia Slovenska vyzýva vládu SR na úpravu návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách. Novela má zaviesť pre podniky pôsobiace v oblasti elektronických komunikácií povinnosť uchovávať údaje o uskutočnenej elektronickej komunikácii a poskytovať ich pre účely odhaľovania trestnej činnosti. Neurčuje však spôsob financovania zabezpečovania týchto povinností. PAS nespochybňuje snahu vlády SR o efektívnejší boj so závažnou kriminalitou, čo je v záujme občanov SR. Boj proti kriminalite, ako verejný statok, však nesmie byť v zdravom podnikateľskom prostredí financovaný parciálnou skupinou jednotlivcov alebo firiem. Využívanie elektronickej komunikácie pri páchaní trestnej činnosti možno chápať ako negatívnu externalitu a návrh novely zákona je snahou o úplné prenesenie nákladov z nej vyplývajúcich na poskytovateľov telekomunikačných služieb. Pri dôslednom dodržiavaní tohto princípu by mal štát platiť poskytovateľom za pozitívne externality, t.j. výhody pre spoločnosť vyplývajúce z poskytovaných telekomunikačných služieb, ktoré nie sú kompenzované trhom. Porovnanie výšky pozitívnych a negatívnych externalít je zložité, no väčšina krajín vníma prevahu pozitív. Preto býva rozvoj elektronickej komunikácie skôr dotovaný zo štátneho rozpočtu a nezaťažovaný dodatočnými nákladmi a povinnosťami.

V súvislosti s návrhom novely poukazuje PAS aj na ďalšiu problematickú oblasť. Dvojročná lehota na archiváciu vybraných druhov komunikácie navrhovaná v novele je hornou hranicou časového intervalu, ktorý umožňuje stanoviť príslušná smernica EÚ. PAS vyzýva kompetentných predstaviteľov vlády, aby pri transpozícii limitov a povinností z európskych smerníc do slovenského právneho poriadku dôsledne zvažovali mieru úžitku a nákladov, ktoré nová regulácia prinesie. Prehnaná regulácia, hoci v medziach eurosmerníc, zvyšuje podnikateľským subjektom náklady, diskriminuje ich voči zahraničným subjektom pôsobiacim v rámci EÚ a znižuje konkurencieschopnosť Slovenska voči ostatným krajinám. Jednou z ciest k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku by mala byť snaha o obmedzovanie regulačného bremena vyplývajúceho zo smerníc EÚ.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.