Názory a analýzy

Stanovisko PAS k polroku od schválenia Programového vyhlásenia vlády

PAS upozorňuje na neriešenie a prehlbovanie problémov podnikateľského prostredia

Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku dlhodobo výrazne zaostáva za vyspelým svetom. Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) preto žiada vládu SR, aby prijímala opatrenia na jeho razantné zlepšovanie, nie postupné zhoršovanie.

Renomované medzinárodné inštitúcie ako Svetová banka či Svetové ekonomické fórum sa zhodujú v tom, že vo svete je približne 35 krajín, v ktorých sa podniká jednoduchšie ako na Slovensku. Elimináciu bariér podnikateľského prostredia a konkurenčných nevýhod slovenskej ekonomiky považuje PAS za najlepšiu cestu k rýchlejšiemu dobiehaniu vyspelých krajín a zabezpečeniu vyššej životnej úrovne a kvality života pre obyvateľov Slovenska. PAS preto vyzýva predstaviteľov vlády, aby venovali viac pozornosti opatreniam na systematické zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku.

Podnikateľská aliancia Slovenska upozorňuje na skutočnosť, že pol roka po schválení programového vyhlásenia vlády sa problémy podnikateľského prostredia neriešia a dochádza dokonca k ich prehlbovaniu. Takýto vývoj výrazne zhoršuje predpoklady slovenskej ekonomiky na dosahovanie dlhodobo udržateľného hospodárskeho rastu.

Zhoršovanie podmienok na podnikanie dokumentuje aktuálny vývoj Indexu podnikateľského prostredia, prostredníctvom ktorého PAS od roku 2001 pravidelne monitoruje zmeny v podnikateľskom prostredí. V septembri minulého roka Index zaznamenal po prvý raz v histórii pokles hodnoty a k ďalšiemu poklesu došlo na konci roka 2006.

Slovensko má ešte stále druhú najvyššiu nezamestnanosť v EÚ, vysoké odvodové zaťaženie, neefektívny sociálny systém, nízku vymožiteľnosť práva, vysokú korupciu a byrokraciu a kvalitatívne stále viac zaostávajúci vzdelávací systém. Za zhoršovanie podnikateľského prostredia považuje PAS návrh novely Zákonníka práce obsahujúci prvky z obdobia pred začiatkom znižovania nezamestnanosti, oslabenie princípov rovnej dane, presun finančne nekompenzovaných kompetencií na obce s rizikom, že tieto budú nútené zvyšovať daňové zaťaženie, permanentné zneisťovanie investorov v oblasti energetiky, zdravotníctva a dôchodkového zabezpečenia.

Podľa ostatnej Správy Svetového ekonomického fóra o globálnej konkurencieschopnosti sa konkurencieschopnosť desiatich najvyspelejších krajín sveta za posledný rok zvýšila o 1,6 %. Pokiaľ sa chce Slovensko približovať k ich ekonomickej úrovni, nemôže si dovoliť stagnovať v riešení problémov podnikateľského prostredia a už vôbec nie realizovať opatrenia, ktoré ho zhoršujú.

Materiály z tlačovej konferencie PAS zo dňa 23.02.2007:

Podkladový materiál na tlačovú konferenciu (vo formáte .pdf)
Prezentácia z tlačovej konferencie (vo formáte .pdf)
Komentáre PAS k zásadným zmenám v Zákonníku práce (vo formáte .pdf)

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.