Názory a analýzy

Súkromný sektor a zisk patria do zdravotníctva

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska vníma snahy ministerstva zdravotníctva o prepoistenie poistencov štátu a zabránenie tvorby a distribúcie zisku akcionárom zdravotných poisťovní ako škodlivé pre poistencov i pre podnikateľské prostredie na Slovensku. Navrhované opatrenia nie sú v súlade s cieľom, aby sa v zdravotníctve nakladalo s finančnými prostriedkami efektívne. Hospodárenie tohto rezortu má výrazný dopad na verejné financie, a tým aj na podnikateľské prostredie, nakoľko sadzba na zdravotné poistenie je najvyššia v skupine odvodov daňového charakteru. Práve zvýšenie efektívnosti je nevyhnutným predpokladom na dokončenie reformy v zdravotníctve, ktorá bude viesť k vyššej kvalite poskytovaných služieb pre občanov.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že prostriedky, ktoré platí štát za svojich poistencov, majú smerovať do štátom vlastnených subjektov. Pri dôslednom dodržaní tohto princípu by však aj ostatné platby štátu v podobe dotovania investícií, verejného obstarávania, príspevkov na deti či vzdelávanie mali byť realizované v štátom vlastnených inštitúciách. Záujmy daňových poplatníkov by neboli lepšie chránené nariadením, že štátnu pomoc môže investor minúť len v štátom vlastnených podnikoch. Takéto opatrenie by nemalo žiadny prínos a spoločnosť by navyše prišla o všetky pozitívne efekty konkurencie. Ak štát nedokáže zákonmi a ich vymáhateľnosťou zabezpečiť ochranu práv poistencov a kontrolu efektívnosti vynakladania prostriedkov v súkromných poisťovniach, nedokáže to robiť ani v štátom vlastnených poisťovniach. Ministerstvo zdravotníctva by preto malo zamerať pozornosť na zlepšovanie zákonnej ochrany práv pacientov bez ohľadu na to, v akom type poisťovne sú poistení. Samotné prepoistenie zlepšenie ich práv neprinesie. Analogicky by napríklad problém zlých potravín nevyriešilo nahradenie súkromných predajní štátnymi bez sprísnenia ochrany spotrebiteľov.

Ministerstvo zdravotníctva ďalej argumentuje, že zisk zdravotných poisťovní nie je akceptovateľný, nakoľko sa tvorí zo zákonom predpísaného poistného. V ekonomike však existuje viacero subjektov ziskového charakteru, ktorých zisk sa tvorí z povinných platieb predpísaných zákonom. Fungujú tak napríklad stanice technickej kontroly alebo dôchodkové správcovské spoločnosti. V minulosti štát nedokázal zabezpečiť kvalitnú a efektívnu kontrolu technického stavu automobilov v neziskovom režime, no presun tejto služby do ziskovej sféry problém vyriešil. Ak štát nebol schopný kontrolovať kvalitu zdravotnej starostlivosti v neziskovom režime v minulosti, nebude ju vedieť kontrolovať ani dnes. Zo systému sa navyše stratí výhoda motivačného charakteru zisku správať sa maximálne efektívne. To spôsobí rast neefektívnosti v sektore a celej ekonomike.

Navrhované opatrenia ohrozujú investície v oblasti zdravotníctva a zneisťujú investorov. To môže vyústiť do prehodnocovania investícií v súkromných poisťovniach, odchodu investorov zo zdravotníctva a vymáhania náhrad od štátu za ušlý zisk a nenávratne investované prostriedky. Navrhované opatrenia neprispejú k lepšiemu fungovaniu zdravotníctva, no sektor stratí dve systémové výhody – efekt konkurencie a ziskovú motiváciu k efektívnosti. Ostatný vývoj vo financovaní zdravotníctva potvrdzuje, že bez reformy systému môže byť zlepšenie stavu iba kozmetické. Stanovenie rozsahu základnej zdravotnej starostlivosti a vyčlenenie častí sektora, ktoré môžu byť založené na spolupráci súkromných ziskových subjektov financovaných zásluhovo je najlepšia cesta na zlepšenie stavu. Takéto riešenie zároveň sleduje zdravý vývoj verejných financií a podnikateľského prostredia na Slovensku.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.