Názory a analýzy

Jednoduchší prístup k financovaniu

Podnikateľská aliancia Slovenska už šiesty rok kontinuálne monitoruje vývoj podnikateľského prostredia prostredníctvo vlastného Indexu podnikateľského prostredia (IPP). Index v druhom polroku 2006 zaznamenal dva poklesy, čo naznačuje mierne zhoršenie podmienok na podnikanie. Čo sa však podľa názorov manažérov rozhodne nezhoršilo je prístup k finančným zdrojom – dlhodobo najlepšie hodnotená položka IPP. Z referenčnej hodnoty 100 bodov narástla za sledované obdobie na hodnotu 229,5 bodu.

Približne tri štvrtiny slovenských podnikateľov sa v prieskume pre Svetové ekonomické fórum vyjadrilo, že získanie úveru sa za uplynulých 12 mesiacov stalo jednoduchším. V porovnaniach Svetového ekonomického fóra sa Slovenská republika už štvrtý rok drží v prvej desiatke krajín s najvýraznejším zlepšovaním podmienok pre získavanie úverov. V uplynulom roku obsadila SR dokonca druhé miesto medzi 125 krajinami v hodnotení zlepšovania dostupnosti finančných zdrojov. Česká republika obsadila v tomto hodnotení priečku 34., Maďarsko 39. a Poľsko až priečku 97. Vnímanie dostupnosti úverov odráža vývoj úrokových mier, ktorých úroveň v uplynulých rokoch postupne klesala, hoci v priebehu roku 2006 priniesli protiinflačné opatrenia národnej banky mierne zvýšenie. Každopádne, kým v roku 1999 bola priemerná úroková sadzba z úverov pre podnikateľov na úrovni 17,3 % p.a., od roku 2006 kolíše v intervale od 4,59 % do 6,16 %.

Podnikatelia vnímajú bankový sektor ako stabilizovaný. V prieskume sa k odpovedi, že banky sú všeobecne zdravé s dobrou ziskovou bilanciou, priklonilo až 97 % opýtaných. Vychádzajúc z tohto prieskumu, možno postupnú stabilizáciu bankového sektora dokumentovať hodnotením finančného zdravia bánk, ktoré je každý rok aktualizované v Správe o globálnej konkurencieschopnosti. Na stupnici od 1 (insolventné) po 7 vzrástla hodnota finančného zdravia bánk na Slovensku medzi rokmi 2002 a 2006 z 5,0 na 6,2 bodu. Zdravie bánk na Slovensku sa približuje k svetovej špičke, kde banky v najlepšie hodnotených krajinách získali 6,9 bodu.

Bankový sektor v Slovenskej republike prešiel za obdobie posledných rokov radom dynamických zmien, ktoré sa podpísali pod jeho stabilizáciu. Úspešná reštrukturalizácia a súčasné finančné zdravie bánk sú spájané s výraznou expanziou úverov. Tá je všeobecne výsledkom vzrastajúcich úverov domácnostiam, vrátane spotrebných a hypotekárnych úverov. Rast úverov v podnikovom sektore zostáva zdržanlivejší. Banky poskytli v prvom polroku 2006 podnikateľom úvery v celkovom objeme 300,1 mld. Sk, čo predstavuje nárast o 9,9 % oproti koncu roka 2005. Napriek tomu je objem poskytnutých úverov v pomere k HDP na Slovensku relatívne nízky v porovnaní s krajinami Eurozóny.

Štruktúra a úroveň bankových úverov v eurozóne 
(v % z HDP, 2001 – 2006)

Zdroj: World Bank. Regular Economic Report Part II: Special Topic – Credit Expansion in Emerging Europe: A Cause for Concern?, 2007

Vo všeobecnosti platí, že dostupnosť úverov a podmienky pre ich získanie sú tým lepšie, čím kvalitnejšie informácie majú banky o potenciálnych klientoch a čím lepšie sú práva veriteľov a dlžníkov upravené v zákonoch. Svetová banka vo svojej štúdii Doing Business in 2007 skúmala pri hodnotení podmienok pre získanie úveru dva parametre. Prvým je kvalita ustanovení záložného a konkurzného práva, týkajúcich sa zabezpečenia úverov. Zo skúmaných parametrov tejto legislatívy vyhovelo kritériám až 9 z 10, čomu odpovedá zisk 9 bodov v hodnotení. Priemer vysokopríjmových krajín OECD zostáva na úrovni 6,3 bodu. Druhým skúmaným parametrom bola kvalita fungovania úverových registrov, ktoré sú kľúčom k zvyšovaniu transparentnosti vzťahov medzi bankami a ich klientmi. V tomto hodnotení si SR oproti minulému roku polepšila o jeden bod, keď získala tri body zo šiestich. Priemer vysokopríjmových krajín OECD bol na úrovni 5 bodov. V hodnotení prístupu k financiám sa SR umiestnila celkovo na 13 mieste v konkurencii 175 hodnotených krajín.

Spoločný prieskum Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Svetovej banky realizovaný v Slovenskej Republike ukazuje pozitívny vývoj v čase tak v oblasti prístupu k financovaniu ako aj v oblasti nákladov financovania. Kým v roku 2002 označila prístup k financiám ako problém až polovica respondentov, v roku 2005 to bolo už iba niečo cez 25 %. Takmer identicky sa vyjadrili oslovené podniky v SR k otázke ohľadom nákladov financovania.

Zdroj: EBRD, Business Environment and Enterprise Performance Survey 2005

V oblasti produktovej štruktúry banky smerujú k poskytovaniu komplexnejších produktových balíkov, vernostných programov a komplementárnych služieb, ako napr. životné a neživotné poistenie. V snahe ťažiť zo synergie v rámci skupiny banky vyhľadávajú investičné príležitosti a rozširujú svoje aktivity na lízing, či faktoring. Do budúcnosti je možné očakávať ďalší rozvoj produktov bánk – rôznych foriem financovania, ako sú záruky, akreditívy, kreditné karty a podobne. Pre korporátnych klientov sa do ponuky produktov bánk dostávajú sofistikovanejšie produkty spájané s vyšším rozsahom poskytovaného servisu.

Relatívne nový prvok financovania predstavuje projektové financovanie. Ide zväčša o špecifické finančné náročné dlhodobé investičné projekty, pri ktorých dochádza k deleniu rizika medzi viacerých partnerov. Poskytnutý úver sa spláca z tokov cash-flow generovaných realizáciou projektu a úverová analýza skúma reálnosť projektovaných cash-flow a nie historické údaje, ako je to pri klasickom úverovom financovaní. Jedným z najvýznamnejších akvizičných nástrojov v oblasti riadenia hotovosti je tzv. cash pooling, ktorý umožňuje klientovi zníženie nákladov z dlžníckej pozície voči banke. Pre malé a stredné podniky je ponuka na trhu čoraz pestrejšia a prístupnejšia. Komerčné banky sa snažia skracovať čas schvaľovacieho procesu.

Osobitnou kategóriou sú živnostníci a začínajúce malé podniky, pre ktorých je dostupnosť úveru obtiažna. Nižšia aktivita bánk v oblasti úverovania malých podnikateľov je dôsledkom nedôvery z minulosti. Absenciu komerčných cudzích zdrojov či rizikového kapitálu nahrádzajú vlastné úspory a podporné programy. Produkty bánk pre začínajúce firmy bez podnikateľskej histórie sú rovnaké ako pre tie s dlhšou históriou, no pri schvaľovaní úveru sa kladie väčší dôraz na posúdenie kvality a reálnosti podnikateľského zámeru a kvality zabezpečenia. Pre tento segment klientov zostáva stále najdostupnejšou formou financovania povolené prečerpanie účtu (kontokorent), faktoring či leasing.
Zlepšenie podmienok prístupu k úverom1

Pozícia v roku 20062
Írsko 1
Slovensko 2
India 3
Estónsko 4
Dánsko 5
Česká republika 34
Maďarsko 39
Poľsko 97

1) Viac ako 11 000 manažérov zo 125 krajín sveta odpovedalo na otázku, či sa podmienky pre získanie úveru za uplynulý rok zlepšili, resp. zhoršili. Čím vyššia pozícia v rebríčku, tým výraznejšie zlepšenie manažéri pocítili a naopak.
2) Číslo vyjadruje pozíciu krajiny v rebríčku 125 krajín, ktoré sa do prieskumu zapojili.

Zdroj: Global Competitiveness Report 2006-2007, World Economic Forum (www.weforum.org)

Zdroj: NBS

Róbert Kičina a Viktória Vargová
Podnikateľská aliancia Slovenska

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.