Monitorovanie legislatívneho procesu

Vláda SR: Návrh zákona o správe daní – nové znenie

Predkladateľ: Ministerstvo financií SR

Zákon navrhuje zlúčiť daňovú a colnú správu a vytvoriť nový systém riadenia a organizovania výberu štátnych príjmov prostredníctvom novej Finančnej správy Slovenskej republiky, ktoré bude zrealizované po realizácii reformných krokov vykonaných osobitne v týchto organizáciách a to predovšetkým po úprave organizačnej štruktúry daňovej správy. Zákon navrhuje optimalizácia konkrétnych procesov (koncentráciu a zjednotenie niektorých procesov na centrálnej úrovni).

Návrh sa zaoberá aj ďalej problematikou , riadením zmien a kvality interných výkonov, rozvojom ľudských zdrojov a dotknutou legislatívou.

Zdroj: www.rokovania.sk

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.