Monitorovanie legislatívneho procesu

Vláda SR: Novela zákona o dôchodkovom sporení

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zákon hovorí o modeli odplát, ktorý bol nevyhovujúci, a o jeho novom modeli, ktorým by sa mali optimalizovať odplaty uhrádzané účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia. Cieľom novely je aj liberalizovanie prestupov medzi DDS.

Zdroj: www.rokovania.sk

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.