Monitorovanie legislatívneho procesu

Vláda SR: Návrh zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

Predkladateľ: Ministerstvo financií

Cieľom je vytvoriť právny rámec pre racionálnejšie a efektívnejšie fungovanie trhu spotrebiteľských úverov.

Novela špecifikuje údaje, ktoré je veriteľ, prípadne sprostredkovateľ, povinný poskytnúť, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodovať o uzavretí zmluvy na základe dostatočnej znalosti úverového produktu. Novela zároveň stanovuje povinnosť veriteľa posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa, čím dochádza k právnemu zakotvenie prirodzeného záujmu veriteľov správne odhadnúť schopnosť spotrebiteľa splácať úver. Podľa novely by mal mať spotrebiteľ právo na odstúpenie od úverovej zmluvy do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia.

Zdroj: www.rokovania.sk

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.