Monitorovanie legislatívneho procesu

NRSR: Novela o službách zamestnanosti

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Novela upravuje podmienky, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť – ako opatrenie na zamedzenie výkonu nelegálnej práce.

Menia sa podmienky na priznanie dávky v nezamestnanosti – majú na ne nárok tí, ktorí boli poistení v nezamestnanosti najmenej dva roky.

Zavádza sa aj nový príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, ktorý bude vyplácať úrad práce samosprávnym krajom, ak zamestnajú znevýhodneného uchádzača.

Zdroj: www.nrsr.sk

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.