Monitorovanie legislatívneho procesu

Vláda SR: Návrh novely Obchodného zákonníka

Predkladateľ: Ministerka spravodlivosti

Účelom návrhu zákona je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia akciových spoločností, tak vnútroštátnych ako aj cezhraničných.

Zdroj: www.rokovania.sk

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.