Monitorovanie legislatívneho procesu

Vláda SR: Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011-2016

Predkladateľ: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Súčasťou prekladaného materiálu je v súlade s vyššie uvedeným ustanovením zákona aj stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Obsahom materiálu je definovanie strategických cieľov a opatrení nového vedenia Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011 – 2016.

Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011 – 2016 bude po prerokovaní vládou Slovenskej republiky predložený na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

Zdroj: www.rokovania.sk

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.