Monitorovanie legislatívneho procesu

Novela zákona o zdravotných poisťovniach

Predkladateľ: minister zdravotníctva

V návrhu zákona sa navrhujú dve podmienky tvorby zisku. Prvou z nich je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu až do výšky 20 % splateného základného imania. Druhou podmienkou je povinná tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch. Zdravotná poisťovňa tak nemôže dosahovať zisk na úkor svojich poistencov tým, že by ich odsúvala do poradovníkov namiesto toho, aby im uhradila zdravotnú starostlivosť bez čakania. Návrh zákona prináša komplexnú právnu úpravu prevodu poistného kmeňa. Ďalším vládnym záväzkom je zníženie bariér pre vstup nových subjektov na trh poskytovateľov zdravotného poistenia. Ďalším okruhom zmien je postupovanie pohľadávok zdravotnými poisťovňami.

Zdroj: www.rokovania.sk

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.