Monitorovanie legislatívneho procesu

Návrh koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Cieľom tohto dokumentu je navrhnúť sériu takých systémových opatrení a nástrojov na elimináciu daňových podvodov v oblasti dane z pridanej hodnoty, ktoré na jednej strane účinne a efektívne potlačia možnosti podvodných aktivít a zabránia ich ďalšej eskalácii, ale ktoré súčasne nebudú predstavovať administratívne prekážky rozvoju podnikateľských aktivít legálne podnikajúcich subjektov.

Zdroj: www.rokovania.sk

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.