Názory a analýzy

Dovolenky a dni pracovného voľna

Analýza skúma právnu úpravu dovoleniek a úpravu sviatkov na Slovensku a vo vybraných krajinách OECD. Porovnáva základnú výmeru dovolenky, vyplácanie náhrady mzdy a iných benefitov počas dovolenky a popisuje ďalšie špecifiká ohľadom poskytovania dovoleniek vo vybraných krajinách. Zároveň skúma počet štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja a nároky, ktoré zamestnancom prináležia v prípade pracovania a nepracovania vo sviatok, možnosti presúvania sviatkov a ďalšie špecifiká, ktoré sa vzťahujú ku sviatkom v skúmaných krajinách.

Analýza – Dovolenky a dni pracovného voľna (vo formáte .pdf)

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.