Monitorovanie legislatívneho procesu

Vláda SR: Novela zákona o inšpekcii práce, o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Predkladateľ: ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Účelom návrhu zákona je posilniť systémovú komplexnosť právnej úpravy inšpekcie práce, vytvoriť právne predpoklady na zvýšenie efektívnosti výkonu inšpekcie práce u zamestnávateľov, zlepšiť organizáciu štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a jej preventívne konanie, čím sa zároveň dosiahne aj zlepšenie v oblasti vymáhateľnosti práva a uplatňovania prevencie pred represiou.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.