Monitorovanie legislatívneho procesu

Vláda SR: Novela zákona o Súdnej rade SR

Predkladateľ:  ministerstvo spravodlivosti SR

Účelom zmeny zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vytvoriť legislatívne podmienky pre zlepšenie reálneho fungovania inštitútu hodnotenia sudcov a disciplinárneho konania sudcov. Návrh zákona ďalej v naznačených oblastiach reaguje na niektoré požiadavky aplikačnej praxe a precizuje platnú právnu úpravu tak, aby nedochádzalo k výkladovým rozdielnostiam, ktoré sťažujú dosiahnutie jej účelu.

Účelom zmeny zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je primárne reagovať na požiadavky aplikačnej praxe a korigovať úpravu výberového konania v nadväznosti na zrušenie zásad výberových konaní.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.