Monitorovanie legislatívneho procesu

Vláda SR: Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky – nové znenie

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda vlády a minister financií

Analýza dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému je dopracovaná o konkrétne návrhy na zmenu dôchodkového systému, t. j. priebežne financovaného dôchodkového systému, systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj osobitného dôchodkového systému silových rezortov. Zároveň sa upravila aj kapitola týkajúca sa samotného osobitného dôchodkového systému silových rezortov.

Cieľom analýzy je popísať súčasný stav dôchodkového systému, identifikovať jeho problémy a navrhnúť možné riešenia. Na predmetnú analýzu budú nadväzovať legislatívne návrhy riešenia načrtnutých problémov.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.