Monitorovanie legislatívneho procesu

Návrh zákona o odpadoch

Predkladateľ: Peter Žiga, minister životného prostredia Slovenskej republiky

Zákon o odpadoch súvisí s povinnosťou transpozície Smernice Európskeho parlamentu o odpade. Novým zákonom malo dôjsť k sprehľadneniu celého systému nakladania s odpadom.

Pre množstvo pripomienok (2850) z ktorých bolo podľa ministra až 1800 zásadných bol návrh nového zákona stiahnutý.

Integrovanie smernice bude riešiť len novela súčasného zákona.

Novela na rozdiel od návrhu nového zákona nezavádza nové povinné výdavky pre priemysel, obchod ani verejnosť. Ide predovšetkým o ustanovenia týkajúce sa povinného zhodnocovania nábytku a textilu, neistého zrušenia Recyklačného fondu a povinnosti platiť poplatky za spaľovanie.

Nový zákon bude pripravovaný po schválení novely a má zohľadňovať pripomienkové konanie, ktoré prebehlo.

Zdroj: Portál právnych predpisov

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.