Aktuálny graf Články IPP

Negatívny pohľad podnikateľov na podnikateľské prostredie sa oproti ostatnému polroku zmiernil

Avatar
Napísal PAS

Podnikatelia svoj negatívny pohľad na podnikateľské prostredie za uplynulý polrok zmiernili. Ich nespokojnosť s podnikateľským prostredím na Slovensku sa zmierňuje. Za 1. polrok 2020 sa index podnikateľského prostredia znížil o -1,08%, čo znamená, že negatívny pohľad za 1. polrok 2020 je o 1,56% miernejší ako bol za 2. polrok 2019.

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní za 1. polrok 2020 označili zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov (-4,07%), spoľahlivosť, finančnú disciplínu obchodných partnerov (-3,63%) a legislatívu upravujúcu odvody (-2,75%). Za nimi nasledujú byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch, výkazníctvo a výkonnosť, produktivita, ziskovosť podniku (-2,65%), vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva (-2,55%) a taktiež funkčnosť politického systému v štáte a cenová stabilita (-1,76%).

V prvom polroku 2020 podnikatelia hodnotili vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva (-2,55%), čo je o 5,82% lepšie oproti predošlému polroku (-8,37%), pracovnoprávnu legislatívu (0,98%), čo je o 5,31% lepšie oproti minulému obdobiu (-4,33%). Efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej moci mali v 2. polroku 2019 (-6,30%), no v prvom polroku 2020 mali (-1,13%), čo značí 5,17% zlepšenie.

Oproti 2. polroku 2019 je za tento polrok pozitívne hodnotená pracovnoprávna legislatíva (0,98%), legislatíva upravujúca obchodné vzťahy (0,93%), ale aj stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu EUR (0,20%).

Naopak, do záporných hodnôt sa dostali likvidita, cash-flow, plnenie záväzkov podniku, ktoré klesli z hodnoty (0,63% za 2. polrok 2019) na hodnotu (-1,52% za 1. polrok 2020) a zamestnanosť, systém odmeňovania, sociálny program (-0,54%).

Pozn.: Čím dlhší pruh napravo od nulovej osi, tým vyššia spokojnosť podnikateľov s vývojom sledovaného parametra podnikateľského prostredia v danom polroku a naopak. Dáta ku grafu nájdete TU.

IPP za 1. polrok 2020 dosiahol úroveň 41,11 bodu, čo je oproti predchádzajúcemu polroku o 0,45 bodu menej (41,56 bodov za 2. polrok 2019). Index v roku 2001 začínal na 100 bodoch, pričom dnes má hodnotu necelých 42 bodov. Z uvedeného vyplýva, že podnikatelia sú stále vysoko negatívne naladení v hodnotení podnikateľského prostredia oproti minulosti.

Podnikatelia vnímajú pozitívne zmenu, ktorá nastala v štýle vládnutia po posledných parlamentných voľbách. Najväčšou bariérou v rozvoji podnikania bola podľa podnikateľov najmä koronakríza.

Z komentárov podnikateľov vyberáme:

„Pozitívne hodnotím prvé kroky k odhaľovaniu korupcie v súdnictve a zvládnutie pandémie z epidemiologického pohľadu avšak negatívne sa prejavila neschopnosť štátu rýchle reagovať podporou ekonomiky.“

„Najvýraznejšie pozitívne zmeny – prijatie „\podnikateľského kilečka\“, opatrenia na pomoc podnikateľskému sektoru počas koronakrízy, negatívna zmena: ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy.“

Hodnotenie zákonov za 1. polrok 2020

Z legislatívy majú podnikatelia za to, že podnikateľské prostredie najviac poškodí novela zákona o trinástom dôchodku (-14,99 bodu), ktorou sa zaviedol 13. dôchodok pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok, ktorý nahradil poskytovanie vianočného príspevku.

Na druhej strane podnikatelia najviac ocenili novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. Cieľom tohto návrhu zákona je eliminácia nepriaznivých dopadov súvisiacich s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 na podnikateľské prostredie v oblasti spotrebných daní a zaistenie vyššej právnej istoty. Pozitívne taktiež hodnotili návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, ktorého zámerom je odbremeniť zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od plnenia povinností vyplývajúcich im z tohto zákona, ktoré objektívne, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia v krízovej situácii, nie je možné splniť alebo by to bolo obzvlášť náročné, či neprimerane zaťažujúce.

Pozn.: Podnikatelia v prieskume vyjadrujú mieru súhlasu s vybranými zákonmi, ktoré schválil parlament v sledovanom období, na škále od -3 (absolútny nesúhlas) do +3 (absolútny súhlas) a následne hodnotia dôležitosť zákonov pre podnikateľské prostredie na škále od 0 (nedôležitý) do 100 (strategicky dôležitý). Výsledný rating zákonov vzniká vynásobením miery súhlasu a dôležitosti.

Poznámky k metodológii Indexu podnikateľského prostredia: Základným obdobím na výpočet IPP bol 1. júl 2001. Respondenti prvý raz hodnotili názor na stav podnikateľského prostredia za tretí štvrťrok 2001. Index začínal na referenčnej hodnote 100. V súčasnosti PAS publikuje v poradí už 69. hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny v druhom polroku 2019, čo predstavuje horizont 19 rokov. Mapovanie podnikateľského prostredia dáva odpoveď tvorcom hospodárskej politiky, kde je ich snaha pozitívna a kde je vhodné prijať zásadné opatrenia na zlepšenie.

Vývoj a hodnotu Indexu podnikateľského prostredia si môžete pozrieť TU.

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.