Články Tlačové správy

Cena Primus/Pessimus – hodnotenie zákonov za rok 2020

tlačová správa

31.08.2021

Dvoj cena Primus/Pessimus je ocenenie prekladateľa najlepšieho zákona /Primus/ formujúceho a najhoršieho zákona /Pessimus/  deformujúceho podnikateľské prostredie v danom roku. Prvý ročník tejto novej aktivity PAS zrealizovala za rok 2020. Zákony hodnotila interne PAS a následne zo 6 najhorších a 6 najlepších podnikatelia v anonymnom hlasovaní vybrali víťazov.

Dvojcena bola v tomto roku realizovaná s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2021.

PESSIMUS

Za najhorší zákon označili podnikatelia zákon č. 296/2020 o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predložila vláda, konkrétne Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorému zašleme cenu PESSIMUS.

Dôvodom prečo podnikatelia označili tento zákon za najhorší v roku 2020 je, že bude mať  negatívny vplyv na verejný rozpočet SR, ktorý bude musieť znášať ďalšie výdavky spojené s touto novou štátnou dávkou. Zároveň nie je bez významu, že dôchodkový systém v SR je založený nie len na solidarite ale predovšetkým na zásluhovosti. Taktiež zo štatistických údajov vyplýva, že dôchodcovia ako sociálna skupina nepatria k zvlášť ohrozeným skupinám, z pohľadu sociálneho vylúčenia, či rizika chudoby. Podiel ľudí vo veku 65 rokov a viac, ktorí žijú pod hranicou rizika chudoby je 6,4 %, miera závažnej materiálnej deprivácie je v tejto vekovej skupine na úrovni 7,0 % a miera závažnej deprivácie v bývaní na úrovni 2,1 %. Tieto podiely sú podobné alebo nižšie ako v celkovej populácii Slovenska /1/. Je preto otázne, či predmetná štátna dávka predstavuje efektívne vynaloženie finančných prostriedkov.

/1/ zdroj: Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, MF SR

PRIMUS

Za najlepší zákon označili podnikatelia zákon č. 261/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý predložila vláda, konkrétne Roman Mikulec, minister vnútra Slovenskej republiky, ktorému zašleme cenu PRIMUS.

Podstatou zákona je odstránenie neprimeranej administratívnej záťaže najmä uplatňovaním princípu „jedenkrát a dosť“ v ďalších oblastiach živnostenského podnikania a tiež využívaním informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy. Návrhom zákona sa ruší povinnosť vyžiadať si stanovisko Slovenskej živnostenskej komory pri odpustení prekážky pri prevádzkovaní živnosti, upravuje sa vznik oprávnenia prevádzkovať živnosť niektorými zahraničnými fyzickými osobami podmienením udelenia povolenia na pobyt, umožňuje sa zodpovednému zástupcovi ukončiť výkon funkcie zodpovedného zástupcu oznámením, predlžuje sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne. Skracuje sa obdobie preukázania odbornej praxe, predlžuje sa lehota na preukázanie platnosti odbornej praxe, znižuje sa obdobie na preukázanie odbornej praxe. Skracuje sa minimálna lehota pozastavenia živnosti zo šiestich mesiacov na jeden mesiac a predlžuje sa maximálna lehota na pozastavenie živnosti z troch rokov na štyri roky. Obciam sa zabráni ukladať fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám povinnosť oznamovať obci čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.

 Viac o cene za rok 2020 nájdete TU.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

Asistentka výkonného riaditeľa PAS