Ako vstúpiť do PAS

Ako sa stať členom PAS?

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je otvorená pre všetkých záujemcov, ktorým ide o skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikania v Slovenskej republike. Aliancia chce združiť čo najviac reprezentantov podnikateľskej sféry, ktorí sa správajú podľa hodnôt PAS. Chce sa oprieť o ich názory, predkladať ich návrhy kompetentným inštitúciám a zasadiť sa o ich uplatnenie.

Členom PAS sa môže stať každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo organizácia podnikateľov, ak splní stanovené podmienky. Člena, ktorý je právnickou osobou alebo organizáciou podnikateľov, zastupuje na zasadnutiach Grémia PAS oprávnený zástupca.

Podmienky na členstvo v PAS:
 • uchádzač má sídlo (bydlisko) v Slovenskej republike
 • vyplní prihlášku a zašle ju na našu adresu
 • zaviaže sa, že sa bude rešpektovať hodnoty PAS (etickosť, zákonnosť, otvorenosť, principiálnosť a solidárnosť) a Stanovy PAS
 • zaplatí ročný členský príspevok
 • zaslaním prihlášky sa uchádzač zaviaže, že sa bude aktívne podieľať na aktivitách PAS

Žiadateľ sa stáva členom PAS odo dňa nasledujúcom po dni, keď bolo žiadateľovi doručené kladné stanovisko Výkonného riaditeľa PAS.

Práva a požitky člena PAS:
 • je členom zoskupenia, ktoré sa hlási k myšlienkam etiky a transparentnosti v podnikaní
 • má možnosť aktívne vplývať na kvalitu podnikateľského prostredia (napríklad zmenou zákonov)
 • má možnosť pripomienkovať navrhované a realizované aktivity PAS
 • má možnosť podieľať sa aktivitách PAS, vyjadrovať svoj postoj ku konkrétnym otázkam
 • má možnosť navrhovať vlastné aktivity a podieľať sa na ich zabezpečení
 • môže sa stať členom alebo navrhnúť kandidáta na člena Programovej rady PAS, ktorá rozhoduje o základnom smerovaní aliancie
 • bezplatne sa zúčastňovať na podujatiach PAS (napr. seminároch, konferenciách)
 • bezplatne odoberať produkty PAS (výsledky projektov, špecializované publikácie)

Grémium PAS spolupracuje s Radou PAS. Je orgánom združujúcim všetkých členov PAS.

Členovia PAS:
 • navrhujú Rade realizáciu aktivít zameraných na zlepšovanie podnikateľského prostredia v SR
 • navrhujú ľudí, vhodných na spoluprácu v jednotlivých oblastiach
 • pripomienkujú plán činnosti PAS predložený Výkonným riaditeľom PAS
 • predkladajú návrhy konkrétnych činností PAS aj v priebehu jednotlivých ročných intervalov (v prípade potreby)
 • navrhujú Rade PAS nových kandidátov na členstvo v PAS
 • na požiadanie majú právo na informácie o plnení ročného plánu činnosti PAS
 • majú prednostné právo sa zúčastňovať na všetkých aktivitách PAS
 • schvaľujú rozpočet PAS
 • volia Prezidenta PAS, Viceprezidentov PAS, Výkonného riaditeľa PAS a členov Rady PAS
 • schvaľujú stanoviská PAS k aktuálnym podnikateľským a spoločenským otázkam

Člen PAS môže kedykoľvek skončiť svoje členstvo v PAS prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného Výkonnému riaditeľovi PAS. Členstvo v PAS zaniká dňom nasledujúcom po dni, keď bolo oznámenie o skončení členstva doručené Výkonnému riaditeľovi PAS. Dobrovoľným ukončením členstva v PAS prestáva byť subjekt členom PAS a nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku alebo jeho pomernej časti. Členstvo v PAS môže zaniknúť aj z dôvodu nezaplatenia určeného účastníckeho poplatku na daný kalendárny rok v časovej lehote stanovenej Výkonným riaditeľom PAS.

Zasadnutia PAS zvoláva aspoň jeden raz do roka Výkonný riaditeľ PAS po dohode s Radou PAS. PAS prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.