Flexibilita pracovného práva ako forma pomoci

Podľa aktuálneho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) o dopadoch krízy na podnikanie v SR vyplýva, že svetovú krízu pociťuje dnes takmer každý podnikateľ a jediným východiskom ako sa vyrovnať s obrovským prepadom dopytu je znižovanie nákladov a optimalizácia objemov výroby.

V mimoriadne neistom a neustále sa meniacom prostredí by mala vláda prijímať také opatrenia, ktoré pomôžu podnikom znížiť náklady a prispôsobiť sa situácii na trhu. Popri znižovaní finančného zaťaženia podnikania, výdavkoch do infraštruktúry a zefektívňovaní sociálneho systému, je jednou z najúčinnejších foriem pomoci zvýšenie flexibility pracovného práva. Zákonník práce je podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) jedným zo základných zákonov ovplyvňujúcich kvalitu podnikateľského prostredia, atraktívnosť krajiny pre investorov a teda aj potenciál rastu hospodárstva a životnej úrovne obyvateľov. Kým do roku 2006 bolo pracovné právo podľa Svetového ekonomického fóra jednou z najväčších konkurenčných výhod Slovenska, v roku 2008 tomu tak už nie je.

Ak dnes podnikatelia volajú po spružnení pracovného práva, môže táto požiadavka vyvolávať pochybnosti, či im nejde len o to, aby sa mohli jednoduchšie zbaviť nadbytočných zamestnancov. Bol by to však veľmi skreslený pohľad na flexibilitu, ktorú zamestnávatelia v pracovnom práve potrebujú. Flexibilita je totiž potrebná vo všetkých oblastiach pracovného práva počínajúc ustanoveniami, ktoré sa týkajú prijímania zamestnancov, foriem spolupráce, pozície zástupcov zamestnancov, administratívnych náležitostí zamestnávateľov vyplývajúcich z pracovných zmlúv, pracovných podmienok, končiac prepúšťaním zamestnancov. Flexibilita ušetrí podnikateľom náklady a ušetrené peniaze tak budú môcť použiť na zachovanie výroby a udržanie primeranej zamestnanosti v zlých časoch.

K spružneniu pracovného práva môžu prispieť zmeny v štyroch kľúčových oblastiach. Prvou je zvýšenie flexibility pri pracovných úväzkoch na dobu určitú a dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, aby mohli podnikatelia jednoduchšie zvyšovať a znižovať počet zamestnancov v čase neistého dopytu. Ďalej, treba diskutovať o znížení právomocí zástupcov zamestnancov na riadení spoločností, aby manažéri, ktorí nesú riziko podnikania, boli schopní rýchlejšie a jednoduchšie prijímať racionalizačné opatrenia zamerané na záchranu podniku a zachovanie produkcie. Tretí okruh sa týka zvýšenia flexibility pri prepúšťaní, aby nedochádzalo k neúmernému zaťažovaniu rozpočtov podnikov, a ušetrené peniaze sa využili na udržanie výroby. V neposlednom rade treba tiež znížiť administratívne povinnosti a neefektívne obmedzenia zamestnávateľov týkajúce sa pracovných vzťahov.

Medzinárodný prieskum, ktorý PAS realizovala v spolupráci s 15 zahraničnými podnikateľskými združeniami, dokázal, že krajiny s flexibilným pracovným právom bývajú úspešnejšie v medzinárodných porovnaniach a sú väčšinou ekonomicky vyspelejšie ako Slovensko. Pružnejší zákonník práce by bol rozhodne účinnou pomocou, ktorá by navyše zjednodušila podnikanie všetkým, bez ohľadu na veľkosť, formu alebo oblasť podnikania.

Róbert Kičina
výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska

Mohlo by vás zaujímať