Formulár indexu podnikateľského prostredia (IPP)

obdobie júl – december 2020

Vážená respondentka, Vážený respondent,

dovolili sme si pre Vás pripraviť elektronickú verziu formulára pre účely výpočtu Indexu podnikateľského prostredia PAS (IPP PAS). Dúfame, že Vám uľahčí prácu spojenú s hlasovaním.

Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie nasledovných zásad pri hlasovaní:

 • do každého riadku, zodpovedajúceho príslušnej sledovanej položke indexu IPP, je možné zaznačiť len jednu z odpovedí 
 • vyjadrite prosím svoj názor na každú zo sledovaných položiek, aj keď sa táto priamo netýka Vášho podniku; nevyplnené položky (označené ako žiadna zmena) by skresľovali výslednú hodnotu indexu
 • index IPP sa snaží o vyhodnotenie zmeny jednotlivých položiek v priebehu sledovaného obdobia, nie ich aktuálneho stavu (nech je tento akýkoľvek)
 • oceňujeme Vaše prípadné poznámky, týkajúce sa hodnotenia jednotlivých položiek, nakoľko tieto prispievajú k účinnejšej identifikácii faktorov spôsobujúcich zmenu indexu
 • Vaše hodnotenie považujeme za prísne dôverné, individuálne výsledky nie sú zverejňované.

Pre lepší prehľad o súčasnom dianí sme pre Vás pripravili stručný prehľad najdôležitejších udalostí ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie v prvom polroku 2020:

Prehľad udalostí v II. polroku 2020

Hodnotenie:

+3 extrémne zlepšenie
+2 výrazné zlepšenie
+1 mierne zlepšenie
0 žiadna zmena
-1 mierne zhoršenie
-2 výrazné zhoršenie
-3 extrémne zhoršenie

Pre podrobnejšie informácie o položke kliknite, prosím, na jej názov.

-3 -2 -1 0 1 2 3
A Vplyv hlavných prvkov právneho a regulačného rámca na náš podnik
A1 Funkčnosť politického systému v štáte
A2a Legislatíva upravujúca obchodné vzťahy
A2b Pracovnoprávna legislatíva
A3a Legislatíva upravujúca dane, poplatky, investície
A3b Legislatíva upravujúca odvody
A4 Trhová regulácia, legislatíva upravujúca hospodársku súťaž
A5 Konkurzná a exekučná legislatíva
A6 Zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov
A7 Uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom
A8 Vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva
A9 Funkčnosť štátnych inšitúcií (kataster, daňové úrady,…)
A10 Regulácia cezhraničného obchodu (clá, licencie, povolenia,…)
-3 -2 -1 0 1 2 3
B Vplyv iných rozhodujúcich vonkajších podmienok na náš podnik
B1 Hospodárska politika štátu, dostupnosť informácií
B2a Byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch, výkazníctvo
B2b Úroveň korupcie na úradoch
B3 Výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu
B4 Efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci
B5 Cenová stabilita
B6 Stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu EUR
B7 Prístup k finančným zdrojom (úvery, kapitálový trh, …)
B8 Úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, …)
B9 Kvalita a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily
B10 Spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov
-3 -2 -1 0 1 2 3
C Vplyv nášho podniku na kvalitu podnikateľského prostredia
C1 Napĺňanie vízie, zámerov podniku
C2 Výkonnosť, produktivita, ziskovosť podniku
C3 Systém riadenia, manažment ľudských zdrojov
C4 Investičný a technologický rozvoj, kvalita produkcie/služieb
C5 Likvidita, cash-flow, plnenie záväzkov podniku
C6 Vystupovanie voči obchodným partnerom, riešenie sporov
C7 Zamestnanosť, systém odmeňovania, sociálny program
C8 Vzťah k životnému prostrediu
C9 Informačná otvorenosť, vystupovanie vo verejnosti, imidž
C10 Podpora miestneho regiónu, dobročinnosť

Prosíme o krátky komentár k najvýraznejším pozitívnym, resp. negatívnym zmenám.

Hodnotenie vybraných zákonov

V nadväznosti na index IPP Vás prosíme aj o vyjadrenie Vášho názoru na niektoré právne predpisy, ktoré za posledné obdobie prijali poslanci Národnej rady SR. Vaše hodnotenie budeme medializovať a zároveň bude podkladom na zaradenie zákonov do celoročného hodnotenia zákonov dvoj-ceny Primus/Secundus.

Miera súhlasu – podobne ako pri hodnotení položiek indexu IPP je možné pri každom opatrení zaznačiť hodnotu v intervale od -3 (absolútny nesúhlas s opatrením) až po +3 (úplný súhlas).
Dôležitosť – vyjadruje, aký veľký vplyv má hodnotené opatrenie na fungovanie Vašej spoločnosti, resp. chod celého hospodárstva. Pohybuje sa v rozmedzí od 0% (zanedbateľný vplyv) po 100% (zásadný vplyv).
1) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020

Zámerom návrhu zákona je preto prijať nevyhnutné legislatívne úpravy reagujúce na situáciu odrážajúcu výrazný pokles ekonomickej aktivity vyvolaný pandémiou COVID-19 a najmä zabezpečiť finančné krytie opatrení zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ako aj zohľadniť výpadok príjmov štátneho rozpočtu v roku 2020.

-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
2) Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zámerom predloženého vládneho návrhu zákona je odstrániť prípadné interpretačné nezrovnalosti v súvislosti s nárokom na dávku pandemické ošetrovné v čase riadne prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu – neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení, t. j.  pandemické ošetrovné nepatrí v prípadoch, kedy by zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení alebo v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
3)Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zámerom návrhu zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení. Novelou zákona sa reaguje na také nastavenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú finančnej správe pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
4)Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.
Cieľom predkladaného materiálu je stabilizovať systém, aby sa neopakovala situácia zo začiatku roka 2020, uviesť podrobnosti k nakladaniu s odpadom z iných zdrojov a zároveň posunúť účinnosť nevykonateľných ustanovení o úprave cenníkov organizácií zodpovednosti výrobcov z dôvodu absencie harmonizovaných pravidiel na úrovni Európskej únie a povinnosti viesť elektronickú evidenciu z dôvodu nedostatku času prípravu integrácie externých informačných systémov s informačným systémom odpadového hospodárstva ako i z dôvodu pandemického ochorenia COVID-19 a s tým súvisiaci posun pripravenosti testovacích, integračných a produkčných prostredí pre pripojenie sa externých informačných systémov o šesť mesiacov. Navrhovanými úpravami by sa malo zabezpečiť sfunkčnenie systému nakladania s odpadom
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
5)Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Cieľom návrhu zákona je riešiť ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a na nasledujúce roky vzhľadom na osobitný nepredvídateľný vývoj v roku 2020, a to úpravou tzv. automatu určovania minimálnej mzdy.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
6)Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cieľom návrhu zákona je vytvorenie a zavedenie režimu správy majetku, ktorý bol zaistený v trestnom konaní, daňovom konaní, prípadne v iných procesoch v rámci verejnej správy. Navrhovaná právna úprava vymedzuje štátne orgány, ktoré sú zodpovedné za správu zaisteného majetku, správcu zaisteného majetku a rovnako stanovuje práva a povinnosti osôb dotknutých rozhodnutím o zaistení majetku. Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa zavádzajú nové zaisťovacie inštitúty (napr. zaistenie nehnuteľnosti, zaistenie obchodného podielu), ktoré sú upravené v Trestnom poriadku. Od návrhu zákona sa očakáva efektívnejší prístup štátnych orgánov pri zmrazovaní majetku tam, kde je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu najmä trestného konania.

-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
7)Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je zaviesť 13. dôchodok a jeho vyplatenie všetkým poberateľom dôchodkových dávok, tak aby najvyššiu sumu 13. dôchodku dostali poberatelia s nižšími dôchodkami a aby s narastajúcim dôchodkovým príjmom suma 13. dôchodku klesala. Cieľom je taktiež zohľadňovať celkový dôchodkový príjem. Vzorec na výpočet sumy trinásteho dôchodku v roku 2020 až 2023 je nastavený tak, aby v porovnaní so sumami vianočného príspevku na základe mechanizmu z roku 2019, boli sumy pre rok 2020 až 2023 vyššie.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
8)Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zámerom novely je do zákona prebrať eurosmernicu, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa DPH pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. Transpozíciou ustanovení týchto smerníc, ktoré zavádzajú osobitné úpravy pri dodaní služieb, predaji tovaru na diaľku a predaji tovaru prostredníctvom zdaniteľnej osoby, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, sa predpokladá zabezpečenie jednotného postupu zo strany členských štátov EÚ, zvýšený výber DPH, jej spravodlivejšie rozdelenie v rámci členských štátov EÚ a zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
9)Vládny návrh zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením
Cieľom návrhu zákona je zrušenie zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode s účinnosťou od 1. januára 2021.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
10)Vládny návrh zákona o reforme súdnictva

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vykonať súčasne navrhované ústavné zmeny a naplniť programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, a to v týchto smeroch:

 • reformovať zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky,
 • zaviesť previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti,
 • zaviesť vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a upraviť status sudcov všeobecných súdov,
 • zriadiť Najvyšší správny súdy Slovenskej republiky a v nadväznosti na to nanovo nastaviť právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • nahradiť inštitút justičného čakateľa odbornou justičnou stážou,
 • zrušiť odmeny sudcov a prokurátorov a časovo obmedziť prijímanie príplatku k nemocenskému.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
11)Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je:

 • reformu zloženia a pôsobnosti súdnej rady vrátane profesionalizácie funkcie podpredsedu súdnej rady,
 • previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti,
 • reforma kreovania ústavného súdu,
 • úpravu niektorých pravidiel konania pred ústavným súdom, najmä zavedenie možného prepojenia konania o sťažnosti fyzických a právnických osôb s konaním o súlade právnych predpisov, vrátane zamedzenia rozhodovanie o súlade ústavných zákonov s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“),
 • zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov ústavného súdu a úprava statusu sudcov všeobecných súdov formou novej úpravy tzv. rozhodovacej imunity sudcov, zrušenia súhlasu s trestným stíhaním sudcu všeobecného súdu a generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ako aj úpravy prekladania sudcov pri zmenách v sústave všeobecných súdov,
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
12)Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 1. opatrenia zamerané proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu:
  • zavedenie pravidiel pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností, tzv. CFC spoločností aj u fyzických osôb,
  • transpozícia smernice EÚ týkajúca sa reverzných hybridných nesúladov,
 2. propodnikateľské opatrenia:
  • oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s pandémiou a príspevkov poskytnutých Ministerstvom kultúry SR na zamedzenie negatívnych dôsledkov spôsobených pandémiou,
  • opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov,
  • zavedenie možnosti súbehu uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj a príspevku na pracovné miesta poskytovaného v rámci aktívnej politiky práce,
 3. ďalšie opatrenia:
  • zmeny pri uplatňovaní daňového bonusu,
  • zmeny pri uplatňovaní 15 % sadzbe dane,
  • zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu,
  • vypustenie opatrení týkajúcich sa oblasti kúpeľníctva,
  • vypustenie zvýhodneného odpisovania tzv. podnikového bývania,
  • posun účinnosti automatickej registrácie na daň z príjmov.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Kontakt:

Meno respondenta:
Funkcia:
Podnik:
E-mail:

Ďakujeme Vám za vyjadrenie názoru na kvalitu podnikateľského prostredia a zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Podnikateľská aliancia Slovenska informuje verejnosť o názoroch podnikateľov na kvalitu a stav podnikateľského prostredia ako aj legislatívy a zároveň vďaka Vašim odpovediam je schopná ovplyvňovať podnikateľské prostredie v zmysle svojich zásad pozitívnym smerom, na prospech všetkých podnikateliek a podnikateľov a tým aj občianok a občanov SR.