Formulár indexu podnikateľského prostredia (IPP)

obdobie júl – december 2020

Vážená respondentka, Vážený respondent,

dovolili sme si pre Vás pripraviť elektronickú verziu formulára pre účely výpočtu Indexu podnikateľského prostredia PAS (IPP PAS). Dúfame, že Vám uľahčí prácu spojenú s hlasovaním.

Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie nasledovných zásad pri hlasovaní:

  • do každého riadku, zodpovedajúceho príslušnej sledovanej položke indexu IPP, je možné zaznačiť len jednu z odpovedí 
  • vyjadrite prosím svoj názor na každú zo sledovaných položiek, aj keď sa táto priamo netýka Vášho podniku; nevyplnené položky (označené ako žiadna zmena) by skresľovali výslednú hodnotu indexu
  • index IPP sa snaží o vyhodnotenie zmeny jednotlivých položiek v priebehu sledovaného obdobia, nie ich aktuálneho stavu (nech je tento akýkoľvek)
  • oceňujeme Vaše prípadné poznámky, týkajúce sa hodnotenia jednotlivých položiek, nakoľko tieto prispievajú k účinnejšej identifikácii faktorov spôsobujúcich zmenu indexu
  • Vaše hodnotenie považujeme za prísne dôverné, individuálne výsledky nie sú zverejňované.

Pre lepší prehľad o súčasnom dianí sme pre Vás pripravili stručný prehľad najdôležitejších udalostí ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie v prvom polroku 2020:

Prehľad udalostí

Hodnotenie:

+3 extrémne zlepšenie
+2 výrazné zlepšenie
+1 mierne zlepšenie
0 žiadna zmena
-1 mierne zhoršenie
-2 výrazné zhoršenie
-3 extrémne zhoršenie

Pre podrobnejšie informácie o položke kliknite, prosím, na jej názov.

-3 -2 -1 0 1 2 3
A Vplyv hlavných prvkov právneho a regulačného rámca na náš podnik
A1 Funkčnosť politického systému v štáte
A2a Legislatíva upravujúca obchodné vzťahy
A2b Pracovnoprávna legislatíva
A3a Legislatíva upravujúca dane, poplatky, investície
A3b Legislatíva upravujúca odvody
A4 Trhová regulácia, legislatíva upravujúca hospodársku súťaž
A5 Konkurzná a exekučná legislatíva
A6 Zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov
A7 Uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom
A8 Vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva
A9 Funkčnosť štátnych inšitúcií (kataster, daňové úrady,…)
A10 Regulácia cezhraničného obchodu (clá, licencie, povolenia,…)
-3 -2 -1 0 1 2 3
B Vplyv iných rozhodujúcich vonkajších podmienok na náš podnik
B1 Hospodárska politika štátu, dostupnosť informácií
B2a Byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch, výkazníctvo
B2b Úroveň korupcie na úradoch
B3 Výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu
B4 Efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci
B5 Cenová stabilita
B6 Stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu EUR
B7 Prístup k finančným zdrojom (úvery, kapitálový trh, …)
B8 Úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, …)
B9 Kvalita a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily
B10 Spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov
-3 -2 -1 0 1 2 3
C Vplyv nášho podniku na kvalitu podnikateľského prostredia
C1 Napĺňanie vízie, zámerov podniku
C2 Výkonnosť, produktivita, ziskovosť podniku
C3 Systém riadenia, manažment ľudských zdrojov
C4 Investičný a technologický rozvoj, kvalita produkcie/služieb
C5 Likvidita, cash-flow, plnenie záväzkov podniku
C6 Vystupovanie voči obchodným partnerom, riešenie sporov
C7 Zamestnanosť, systém odmeňovania, sociálny program
C8 Vzťah k životnému prostrediu
C9 Informačná otvorenosť, vystupovanie vo verejnosti, imidž
C10 Podpora miestneho regiónu, dobročinnosť

Prosíme o krátky komentár k najvýraznejším pozitívnym, resp. negatívnym zmenám.

Hodnotenie vybraných zákonov

V nadväznosti na index IPP Vás prosíme aj o vyjadrenie Vášho názoru na niektoré právne predpisy, ktoré za posledné obdobie prijali poslanci Národnej rady SR. Vaše hodnotenie budeme medializovať a zároveň bude podkladom na zaradenie zákonov do celoročného hodnotenia zákonov dvoj-ceny Primus/Secundus.

Miera súhlasu – podobne ako pri hodnotení položiek indexu IPP je možné pri každom opatrení zaznačiť hodnotu v intervale od -3 (absolútny nesúhlas s opatrením) až po +3 (úplný súhlas).
Dôležitosť – vyjadruje, aký veľký vplyv má hodnotené opatrenie na fungovanie Vašej spoločnosti, resp. chod celého hospodárstva. Pohybuje sa v rozmedzí od 0% (zanedbateľný vplyv) po 100% (zásadný vplyv).
1) Novela zákona o zavedení trinásteho dôchodku 
Predložený návrh novely zákona zavádza vyplatenie priemernej sumy jednotlivých dôchodkov, ktorá nahradí vianočný príspevok.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
2) Novela zákona o sociálnom poistení
Zámerom navrhovanej právnej úpravy je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v čase epidémie/pandémie Covid-19.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
3) Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Zámerom novely zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám – nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie. Počas trvania pandémie sa umožňuje subjektom územnej samosprávy v rozpočtovom provizóriu úhrada výdavkov nad rámec zákonných obmedzení. Na podporu opatrení v čase pandémie a na preklenutie obdobia výpadku daňových príjmov sa umožňuje použitie rezervného fondu, kapitálových príjmov a návratných zdrojov financovania na bežné výdavky v súlade s rozhodnutím zastupiteľstiev obcí a vyšších územných celkov do konca roka 2021.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
4) Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 
Miernejšie podmienky pre zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie. Zámerom je odbremeniť zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od plnenia povinností vyplývajúcich im z tohto zákona, ktoré objektívne, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia v krízovej situácii, nie je možné splniť alebo by to bolo obzvlášť náročné, či neprimerane zaťažujúce.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
5) Novela zákona o sociálnom poistení
Novela zavádza v oblasti sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa zavádza možnosť odkladu povinnosti pre časť zamestnávateľov a SZČO zaplatiť poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a preddavky na zdravotné poistenie (pri zamestnávateľoch iba poistné a preddavky na strane zamestnávateľa) za mesiac marec 2020, pričom ich bude možné zaplatiť v termíne do 31. júla 2020. Vláda SR bude môcť zároveň nariadením ustanoviť aj ďalší odklad povinnosti platenia poistného.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
6) Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Zámerom návrhu zákona je ustanoviť možnosť odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom a malým a stredným podnikom, ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ).
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
7) Novela zákona ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
Opatrenia v oblasti dane z príjmu
-možnosť neplatenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za stanovených podmienok počas obdobia pandémie
-možnosť odpočtu úhrnnej výšky daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018
Opatrenie v oblasti dane z motorových vozidiel
-možnosť neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel prvýkrát počnúc mesiacom apríl 2020
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
8) Novela zákona o sociálnom poistení
-odpustenie povinnosti pre zamestnávateľov a SZČO zaplatiť poistné na sociálne poistenie (pri zamestnávateľoch iba poistné na strane zamestnávateľa) a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za mesiac apríl 2020, ak boli z dôvodu pandémie ich prevádzky/podniky zatvorené na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva
-odpustenie platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj (ďalej len „riziková práca“)
-rozšírenie okruhu žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, realizovaný podľa § 54 ods. 1 písm. e), aj o tých žiadateľov, ktorí si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plnia aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára) alebo z dôvodu straty tržieb už v mesiaci marec 2020 neboli schopní splniť si tieto povinnosti za mesiac február 2020
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
9) Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
Zámerom zákona je vytvorenie právneho rámca pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19.
Navrhovaná právna úprava má za cieľ upraviť poskytnutie dočasnej ochrany pre podnikateľov spočívajúcej najmä v -ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz,-prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa,-suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz,-prerušení niektorých exekúcií,-poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva,-upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,-upravení pravidiel možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod dočasnou ochranou a pravidiel možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením,-prerušení plynutia lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov,-podpore financovania počas dočasnej ochrany.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
10) Novela zákona o finančných opatreniach
Cieľom predloženého návrhu zákona je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov korona krízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
11) Novela zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
Zámerom navrhovanej právnej úpravy je možnosť dohody medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcimi o odklade plnenia.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
12) Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Zámerom navrhovanej právnej úpravy je rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť podpory nájomného, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Kontakt:

Meno respondenta:
Funkcia:
Podnik:
E-mail:

Ďakujeme Vám za vyjadrenie názoru na kvalitu podnikateľského prostredia a zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Podnikateľská aliancia Slovenska informuje verejnosť o názoroch podnikateľov na kvalitu a stav podnikateľského prostredia ako aj legislatívy a zároveň vďaka Vašim odpovediam je schopná ovplyvňovať podnikateľské prostredie v zmysle svojich zásad pozitívnym smerom, na prospech všetkých podnikateliek a podnikateľov a tým aj občianok a občanov SR.