Informácia o plnení odporúčaní vyplývajúcich pre SR z Hodnotiacej správy z III. kola hodnotenia na Tému I „Trestnoprávna úprava“ a Tému II „Transparentnosť financovania politických strán“ vypracovanej Skupinou štátov proti korupcii (GRECO)

Predkladateľ: Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Obsahom materiálu je informácia pre vládu SR o prijatí Tretej priebežnej správy o plnení odporúčaní v súvislosti s III. kolom hodnotení, ako aj o úlohách, ktoré pre SR vyplývajú z členstva v skupine štátov Rady Európy proti korupcii GRECO v podobe konkrétnych odporúčaní. Materiál tiež informuje o súčasnom stave implementácie týchto odporúčaní a o možnom postupe GRECO v prípade neplnenia odporúčaní.ň

Materiál má informatívny charakter, nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej správy a nevyplývajú z neho pre tieto orgány nijaké úlohy.

V roku 2007 sa uskutočnilo III. kolo hodnotenia Slovenskej republiky, ktoré bolo zamerané na posúdenie trestno-právnej úpravy postihu  korupcie v slovenskej legislatíve a na právnu úpravu transparentnosti financovania politických strán. V marci 2010 bola na plenárnom zasadnutí GRECO schválená správa o stave implementácie odporúčaní z III. kola hodnotení, v ktorej sa konštatuje, že SR uspokojivo splnila iba 1 zo 16 odporúčaní obsiahnutých v správe z tretieho kola hodnotenia. V súvislosti s Témou I – Trestnoprávna úprava boli uspokojivo splnené 3 odporúčania a 2 boli splnené čiastočne; 2 odporúčania splnené neboli. Vo vzťahu k Téme II – Transparentnosť financovania politických strán nebolo splnené žiadne odporúčanie.

V tejto súvislosti bola voči SR začatá tzv. „non compliance procedure“, teda procedúra pre neplnenie implementácie odporúčaní, ktorá spočíva v pravidelnom podávaní správy o stave plnenia odporúčaní.

Na 49. plenárnom zasadnutí GRECO (29.11.-3.12.2010) bola prerokovaná Prvá priebežná správa o pokroku pri plnení odporúčaní, ktorá konštatuje, že nebol dosiahnutý žiadny badateľný pokrok.

Na 53. plenárnom zasadnutí GRECO (5.-9.12.2011) bola prerokovaná Druhá priebežná správa o plnení odporúčaní, v ktorej sa konštatuje, že SR hodnoverne preukázala splnenie všetkých nesplnených odporúčaní v súvislosti s Témou I (novela Trestného zákona), a tiež hodnoverne preukázala aktivity v oblasti prípravy nového volebného kódexu v súvislosti s Témou II. Na základe tejto správy GRECO rozhodlo o dočasnom pozastavení „non compliance procedure“.

Na 61. plenárnom zasadnutí GRECO (14.-18.10.2013) bola prerokovaná Tretia priebežná správa, ktorá konštatuje, že SR nedosiahla nijaké konkrétne výsledky od vydania Druhej priebežnej správy. Z toho dôvodu sa GRECO rozhodlo opäť uplatniť „non compliance procedure“.

Doposiaľ neboli splnené nasledujúce odporúčania:

– (i) vyžadovať od kandidátov na voľby do Národnej rady priznanie všetkých darov, ktoré dostali v súvislosti so svojou politickou činnosťou – vrátane ich zdroja (prinajmenšom nad istú stanovenú hranicu), povahy a hodnoty – a zverejnenie podrobností o vynaložených výdavkoch;

– (ii) prijať opatrenia na zvýšenie transparentnosti príjmov a výdavkov strán a kandidátov na miestnej a regionálnej úrovni (predovšetkým v súvislosti s voľbami starostov);

– (iii) zaviesť primerané pravidlá preukazovania výdavkov vynaložených v súvislosti s volebnou kampaňou subjektmi mimo štruktúry strany, ktoré sú s ňou v priamom alebo nepriamom vzťahu;

– (iv) zaistiť ľahký prístup verejnosti k výročným správam politických strán a zaviesť štandardizovaný formát (doplnený v prípade potreby vhodnými inštrukciami), v ktorom by politické strany predkladali správy o volebnej kampani a výročné správy;

– (v) dať jednému orgánu mandát a adekvátne zdroje na kontrolu a prešetrovanie financovania politických strán (zo súkromných aj verejných zdrojov) a financovania volebných kampaní, vrátane financovania kandidátov na voľby, a zaistiť nezávislý a nestranný výkon funkcií tohto orgánu;

– (vi) prehodnotiť sankcie za porušovanie pravidiel financovania politických strán tak, aby boli primerané a odradzujúce;

– (vii) zabezpečiť, aby bol mechanizmus ukladania pokút za porušovanie pravidiel financovania politických strán v praxi uplatňovaný nezávisle, nestranne a efektívne;

– (viii) poskytovať politickým stranám a kandidátom vo voľbách poradenstvo a inštruktáž ohľadom príslušných pravidiel financovania politických strán;

– (ix) ustanoviť zodpovednosť kandidátov vo voľbách za porušenie pravidiel financovania politických strán v súlade s pravidlami uplatňovanými pri politických stranách;

– (x) prehodnotiť potrebu novelizácie ustanovení zákona č. 46/1999 o spôsobe voľby prezidenta s cieľom zvýšiť transparentnosť financovania kandidátov na funkciu prezidenta (zaistiť, aby prípadné novelizované ustanovenia boli v súlade s požiadavkami zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach).

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať