Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov SR

Predkladateľ: Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR

Predložený návrh zákona upravuje podmienky na poskytovanie investičnej pomoci, ustanovuje maximálnu intenzitu investičnej pomoci a výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenska.

Primárnym podnetom na zmenu návrhu bola skutočnosť, že Európska komisia prijala usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020. Podľa neho by mal každý členský štát notifikovať Európskej komisii jedinú mapu regionálnej pomoci, ktorá bude platná od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020.

Slovenská republika notifikovala mapu regionálnej pomoci, v ktorej sa určuje maximálna intenzita pomoci, ktorá sa vzťahuje na každý z regiónov určených ako oprávnené na regionálnu pomoc v súlade s podmienkami stanovenými v usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020.

Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú na čerpanie investičnej pomoci do 31. decembra 2020 oprávnené tri zo štyroch slovenských regiónov NUTS 2: východné Slovensko, stredné Slovensko a západné Slovensko.

Návrhom zákona sa mení rozdelenie Slovenska na tri zóny A, B a C, kde zatriedenie okresov v regióne Stredné Slovensko a Východné Slovensko do jednotlivých zón vychádza z miery evidovanej nezamestnanosti, pričom do zóny A patria okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 135 % priemernej miery nezamestnanosti v SR, do zóny B patria okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100 %, najviac 135 % priemernej miery nezamestnanosti v SR a do zóny C patria okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100 % priemernej miery nezamestnanosti v SR. Do zóny C zaraďujeme vždy aj okresy SR v regióne Západné Slovensko. Vypúšťa sa bonifikácia zatriedenia okresu do zóny na základe miery nezamestnanosti susediacich okresov.

Zachováva sa princíp vyššej miery pomoci investičným zámerom v regiónoch patriacich do zóny A pri súčasnom zachovaní maximálnej intenzity podľa mapy regionálnej pomoci na roky 2014 -2020.

Vypúšťa sa ustanovenie, ktorým bolo možné zvýšiť intenzitu investičnej pomoci pokiaľ bol investičný zámer realizovaný v high-tech sektoroch a upravuje sa výška oprávnených nákladov pri investičných zámeroch v priemyselnej výrobe, v oblasti cestovného ruchu a v prípade technologických centier. Investičnú pomoc sa navrhuje prioritne poskytovať vo forme úľavy na dani z príjmov.

Predpokladá sa, že navrhovaná právna úprava bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň sa nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a nebude mať ani sociálne vplyvy. Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2014.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať