Návrh Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Prioritou je vytvorenie stratégie zamestnanosti, ktorej spoločné nadrezortné riešenia  majú v strednodobom časovom horizonte zabezpečiť podporu smerovania rozvoja zamestnanosti v Slovenskej republike a poskytnúť riešenia úzko prepojené na tvorbu pracovných miest v jednotlivých  sektoroch hospodárstva. Stratégia zmien by sa mala stať základom politík zamestnanosti pri rešpektovaní vnútroštátnej, sektorovej, regionálnej i miestnej úrovne s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu v nezamestnanosti pri využívaní štrukturálnych a investičných fondov EÚ v novom programovom období na roky 2014 – 2020.

Hlavným účelom návrhu stratégie zamestnanosti je identifikácia tých zmien, ktoré je potrebné vykonať v nadrezortnej spolupráci pri rešpektovaní kompetenčnej pôsobnosti jednotlivých ministerstiev. Prijímanie a koordinácia konkrétnych úloh, aktivít, merateľných ukazovateľov, nástrojov a mechanizmov, ktorými budú tieto zmeny zabezpečované, budú vykonávané prostredníctvom nadrezortnej koordinačnej platformy na  podporu zamestnanosti, ktorá vznikne pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Účelom je aj systémovo zastrešiť a koordinovať už existujúce aktivity súvisiace s rozvojom politík zamestnanosti a aktivity zainteresovaných subjektov pri vytváraní pracovných miest.

Návrh stratégie zahŕňa  makroekonomické determinanty vývoja zamestnanosti, na ktoré nadväzujú základné východiská a princípy zmien v oblasti zamestnanosti v kontinuite s cieľovým stavom zamestnanosti v Európskej únii a na Slovensku do roku 2020. Prioritné postavenie v štruktúre materiálu má stratégia zmien na dosiahnutie cieľov v rozhodujúcich oblastiach, pozostávajúca z identifikácie hlavných výziev a stratégií zmien.

Návrh stratégie bol vytvorený s podporou národného projektu Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky, ktorého realizátorom bol Inštitút pre výskum práce a rodiny za účasti zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, zástupcov zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií a pod. V tejto súvislosti bol návrh stratégie zamestnanosti komunikovaný aj prostredníctvom odbornej konferencie konanej dňa 25. novembra 2014 za účasti relevantných partnerov.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať